Høringsutkast til rammeplan for pedagogisk arbeid på småskoletrinnet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200306372

19.12.03

Høringsutkast til rammeplan for pedagogisk arbeid på småskoletrinnet

Vi sender med dette på høring et forslag til ny rammeplan for pedagogisk arbeid på småskoletrinnet, 30 studiepoeng. Høringsfrist er 1. mars 2004. Uttalelser sendes til Utdannings- og forskningsdepartementet, Universitets- og høgskoleavdelingen, Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo.

Høringsforslaget er utarbeidet av

 1. Liv Torunn Eik, Høgskolen i Vestfold, pedagogikk
 2. Britt Eide, Høgskolen i Oslo, pedagogikk
 3. Vivi Nilssen, Høgskolen i Sør-Trøndelag, matematikk
 4. Hilde Traavik, Høgskolen i Bergen, norsk

Om forslaget til rammeplan

Etter dagens forskrift til opplæringsloven forutsettes det at førskolelærere som tilsettes for undervisning i fra 2.- 4.klasse må ha 20 vekttall/60 studiepoeng videreutdanning innrettet på undervisning på småskoletrinnet. Høringsutkastet til ny nasjonal rammeplan for pedagogisk arbeid på småskoletrinnet omfatter bare 30 studiepoeng. Bakgrunnen er at det er ønskelig at førskolelærerne skal ta videre studier i skolefag på minst 30 studiepoeng. Studentene kan da selv velge fag. Studiet kan for eksempel følge de rammeplanene som allerede er utarbeidet for allmennlærerstudenter eller studieplaner som høgskolene selv utarbeider som en videreføring av de fagene studentene har hatt i førskolelærerutdanningen.

Dette høringsforslaget er derfor ment å gi kompetanse for bare en del av den utdanningen som førskolelærerne bør ha for å få tilsetting i skolen. Høringsforslaget legger hovedvekten på grunnleggende opplæring i lese-, skrive- og matematikkopplæring opp til fjerde klassetrinn i grunnskolen og på kunnskap om grunnskolen og lærerprofesjonen knyttet til undervisning på småskoletrinnet. Studiet skal bygge på førskolelærerutdanningen og den kompetansen studentene allerede har i ulike fag, og om barns læring, kreativitet og lek. Mens tidligere rammeplan var for både allmenn- og førskolelærere, er høringsutkastet bare beregnet som en videreutdanning for førskolelærere.

Vi gjør oppmerksom på at i dag er tilsettingsforskriftene til opplæringsloven ikke knyttet til en bestemt videreutdanning, men til ett års videreutdanning innrettet på undervisning på småskoletrinnet.

Arbeidsgruppen har drøftet betegnelsen på studiet og vil foreslå at det endres fra pedagogisk arbeid på småskoletrinnet til småskoleopplæring. I forhold til noen av målområdene har det vært dissens i arbeidsgruppen. Det gjelder kravet om å beherske nynorsk, hvorvidt rammeplanen bør inneholde en vekting mellom de ulike fagene i studiet og om et eller flere estetiske fag bør inngå i dette halvårige studiet. Vi ber derfor om synspunkter på disse spørsmålene.

Med hilsen

Torgund Pedersen (e.f.)
underdirektør

Signe Eggen Slyngstad
seniorrådgiver

1 Formål og egenart

Videreutdanningsenheten Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet (30 studiepoeng) bygger på fullført førskolelærerutdanning. Førskolelærere med 60 studiepoeng videreutdanning innrettet på undervisning på småskoletrinnet kan tilsettes som lærere fra 1. til 4. klassetrinn i grunnskolen. Denne studieenheten dekker halvparten av dette kravet. Studiet kan inngå i en studieenhet på 60 studiepoeng som utvikles av den enkelte lærerutdanningsinstitusjon, eller være et tillegg til førskolelærerens valg av studier i ett eller to skolefag som er didaktisk innrettet mot småskoletrinnet.

I Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet skal studentene særlig styrke sitt faglige og didaktiske grunnlag for å gjennomføre lese-, skrive- og matematikkopplæring i 1. til 4. klasse, og oppnå en kompetanse som minst svarer til allmennlærerutdanningens studium Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring. Studentene skal gjennom studiet tilegne seg kunnskap om innhold i skolen og om skolen som organisasjon. De skal utvikle kompetanse slik at de kan gå inn i ulike samarbeidsrelasjoner og gjøre bruk av ulike arbeidsmåter.

Overordnet perspektiv i studiet er utfordringer knyttet til likeverdig og tilpasset opplæring for alle, uavhengig av kjønn, individuelle forutsetninger og kulturell bakgrunn.

2 Målområder

Arbeidet med målområdene skal sikre en god veksling mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring, faglig utvikling og didaktisk refleksjon, knyttet til arbeid på småskoletrinnet generelt og til grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring spesielt. Arbeid med fagene norsk og matematikk skal eksemplifisere og konkretisere de didaktiske perspektivene og bygge videre på førskolelærernes kunnskaper fra tidligere utdanning. Det innebærer at både den estetiske dimensjonen, temabasert arbeid og lekpregete aktiviteter skal være tydelige i arbeid med fagene.

Faglig og didaktisk kunnskap

Studentene skal

 1. kunne analysere og vurdere læreplaner og ha innsikt i deres funksjon
 2. kunne analysere og vurdere skolen som organisasjon ut fra ulike perspektiv og være i stand til å gå inn i samarbeid om skolens virksomhet og utviklingsarbeid
 3. kunne forstå endringer i lærer- og elevrollen ut fra ulike perspektiv og utvikle sin egen yrkesrolle og yrkesidentitet i forhold til dette
 4. tilegne seg kunnskap om og innsikt i hvordan sosial kompetanse utvikles hos barn, og bruke dette i arbeidet med å skape et inkluderende miljø med vekt på lek og læring
 5. ha god teoretisk og praktisk innsikt i teorier og arbeidsmåter som er viktige for å utvikle språklig og matematisk bevissthet og grunnleggende ferdigheter i skriving, lesing og matematikk
 6. kunne forstå og bidra til å utvikle enkeltelevers og elevgruppers læringsstrategier i lys av ulike teorier og perspektiver og kunne bruke barns lek, estetiske uttrykk, samtale og tidlige skriving og lesing til å få innsikt i og utvikle elevenes kompetanse i matematikk, norsk og andre fag
 7. vise at de behersker bokmål og nynorsk

Å være lærer i 1. til 4. klasse

Studentene skal

 1. på et selvstendig grunnlag kunne planlegge, organisere, lede og vurdere tilpasset opplæring på småskoletrinnet i tråd med målene i gjeldende læreplanverk, på en slik måte at enkelteleven får utfordringer og muligheter til meningsfylt arbeid gjennom aktiv deltakelse
 1. kunne vurdere ulike arbeidsmåter og gjennomføre en teoriforankret og variert opplæring der også lek og barnekultur inngår i den forberedende, den første og den andre skrive-, lese- og matematikkopplæringen
 1. være bevisst om spesielle utfordringer knyttet til skolestart og skolegang for flerspråklige elever, og kunne handle aktivt i forhold til slike utfordringer
 2. være i stand til å anvende kunnskaper om barns begreps- og skriftspråksutvikling til å gi støtte og respons ut fra enkeltelevens nivå, til å forebygge lese-, skrive- og matematikkvansker og til å fange opp elever med ulike utviklingsforløp og vurdere om noen av dem har behov for hjelp utover det skolen kan tilby
 3. kunne ta vare på barns motivasjon for undring, utforsking og læring, blant annet gjennom å ta i bruk ulike læringsarenaer
 4. stimulere elevenes leselyst og leseglede
 1. ha gode fagkunnskaper og kunne se sammenhenger mellom fag og hvordan tverrfaglig arbeid kan berike de ulike fagområdene
 2. kunne analysere, vurdere kvaliteten på og bruke skjønnlitteratur, læremidler og annet materiell for småskoletrinnet
 3. ha innsikt i og kunne vurdere kartleggingsprøver og andre observasjons- og vurderingsmåter, og bruke denne innsikten sammen med faglig og didaktisk kunnskap til å gi alle elever tilpasset opplæring

Samhandling og refleksjon

Studentene skal

 1. kunne se enkeltelevene og samhandle med elevgrupper på måter som fremmer elevenes selvtillit, mestring og læring, og kunne reflektere over og utvikle eget samspill med elevene
 2. kunne samarbeide og legge til rette for gode overganger mellom barnehagen og skolen og mellom småskole- og mellomtrinnet.
 1. kunne samarbeide med foresatte, kolleger i skole og SFO og andre som har ansvar for barns oppvekstmiljø, på en slik måte at det gagner både enkeltelevens og elevgruppas faglige og sosiale læring
 2. kunne gjøre bruk av og ha et reflektert forhold til IKT som kommunikasjons- og læringsmedium både for elever og lærere
 3. være bevisst yrkesetiske dilemmaer en kan stå overfor som lærer i småskolen, og være i stand til å gjøre reflekterte valg

3 Praksis

I løpet av studiet skal studentene ha minst 3 uker veiledet praksis i 2. til 4. klasse.

Foreldreutvalget for grunnskolen
Kommunenes Sentralforbund
Oslo Kommune
Student- og lærerorganisasjonene
Universiteter og høgskoler som gir lærerutdanning
Universitets- og høgskolerådet