Høyring - forslag om endringar i reglane om informasjonshandsaminga i Skatteetaten

Finansdepartementet sender på høyring forslag til endringar i reglane om informasjonshandsaminga i Skatteetaten. Eit av punkta i notatet (punkt 5.4) inneheld også forslag til endringar i reglane som gjeld for Tolletaten.

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 25.06.2018

Vår ref.: 16/2005

Høyring av forslag om endringar i reglane om informasjonshandsaminga i Skatteetaten

Finansdepartementet sender på høyring forslag til endringar i reglane om informasjonshandsaminga i Skatteetaten. Eit av punkta i notatet (punkt 5.4) inneheld også forslag til endringar i reglane som gjeld for Tolletaten

Vi ber om at adressatane vidaresender høyringsbrevet med vedlegg til aktuelle organisasjonar, underliggjande etatar og andre organ som kan ha interesse av saka, men som ikkje er oppførte på adressatlista.

Frist for å sende inn høyringssvar er 25. juni 2018. Høyringssvar sendast inn digitalt under «Send inn høyringssvar». Alle kan sende høyringssvar, men merk at svara som eit klart utgangspunkt er offentlege etter offentleglova og normalt blir publiserte på nettet saman med dei andre høyringssvara.

Med helsing

Henriette S. Hjort  e.f.
avdelingsdirektør 

Håvard Lyngmo
lovrådgjevar

Arbeids- og sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 Oslo

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 Oslo

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 Oslo

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

Klima- og miljødepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 Oslo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 Oslo

Kulturdepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 Oslo

Kunnskapsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 Oslo

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 Oslo

Nærings- og fiskeridepartementet

Postboks 8090 Dep

0032 Oslo

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 Oslo

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 Oslo

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0032 Oslo

Akademikerne

Fr. Nansens plass 6

0160 Oslo

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Postboks 7052 Majorstuen

0306 Oslo

Bedriftsforbundet

Rådhusgata 5 b

0151 Oslo

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 Oslo

Den Norske Advokatforening

Kristian Augusts gate 9

0164 Oslo

Den norske Revisorforening

Henrik Ibsens gt 100

0255 Oslo

Domstolsadministrasjonen

Postboks 5678

7485 Trondheim

Finans Norge (FNO)

Postboks 2473 Solli

0202 Oslo

Finanstilsynet

Postboks 1187 Sentrum

0107 Oslo

Forbrukerombudet

Postboks 4597 Nydalen

0404 Oslo

Forbrukerrådet

Postboks 4594 Nydalen

0404 Oslo

Hovedorganisasjonen Virke

Postboks 2900 Solli

0230 Oslo

IKT-Norge

Oscarsgate 20

0352 Oslo

KS

Postboks 1378 Vika

0114 Oslo

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsg. 11

0181 Oslo

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Postboks 9100 Grønland

0133 Oslo

Norges Bondelag

Postboks 9354 Grønland

0135 Oslo

Norges Fiskarlag

Pirsenteret

7005 Trondheim

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Henrik Ibsens gate 20

0255 Oslo

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 Oslo

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Øvre Vollg. 9

0158 Oslo

Norsk Øko-Forum (NØF)

Postboks 9070 Grønland

0133 Oslo

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Postboks 5250 Majorstuen

 0303 Oslo

Regelrådet

Kartverksveien 21

3511 Hønefoss

Regnskap Norge

Postboks 99 Sentrum

0101 Oslo

Riksadvokatembetet

Postboks 8002 Dep

0030 Oslo

Sivilombudsmannen

Postboks 3 Sentrum

0101 Oslo

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 Oslo

Skattedirektoratet

Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

Statistisk sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 Oslo

Storbedriftenes skatteforum

Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Boks 3

1330 Fornebu

Tolldirektoratet

Postboks   8122 Dep

0032 Oslo

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Stortingsgaten   2

0158 Oslo

Yrkesorganisasjonenes   Sentralforbund YS

Postboks 9232 Grønland

0134 Oslo

ØKOKRIM

Postboks 8193 Dep

0034 Oslo

Økonomiforbundet

Østregt. 23

2317 Hamar