Høyring av utkast til forskrift om fråhaldsplikt for personell som utfører oppgåver som gjeld tryggleiken ved jernbane, medrekna sporveg, tunnelbane og forstadsbane mv. (fråhaldspliktforskrifta)

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 02.10.2006

  • Høyringsfrist: 02.10.06

Samferdselsdepartementet hadde innen høringsfristens utløp ikke mottatt merknader fra noen av høringsinstansene.