Høyring – forslag om endring i reglane for frådrag for sparing i utanlandske pensjonsordningar

Finansdepartementet sender med dette på høyring forslag om endring i reglane for frådrag for sparing i utanlandske pensjonsordningar.

Status: På høyring

Høyringsfrist: 12.08.2024

Vår ref.: 24/3094

Finansdepartementet sender med dette på høyring forslag om endring i reglane for frådrag for sparing i utanlandske pensjonsordningar.

Forslaget inneber at frådrag òg kan gjevast til individ med statsborgarskap utanfor EØS, samt for sparing i ordningar som ligg utanfor EØS.

Vi bed den enkelte høyringsinstansen om å vurdere om saka bør sendast til underliggjande etatar eller verksemder, tilknytte verksemder, medlemsorganisasjonar eller liknande. Høyringsfristen er 12. august 2024. For å avgi høyringsuttale, gå til høyringa på www.regjeringen.no og bruk den digitale løysinga for høyringsuttale ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høyringsuttalar er offentlege etter offentleglova og vil verte publiserte på nettsidene våre.

 

Med helsing
Martin Børresen  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                Louise Billie Grønneberg-Fensbekk
                                                                førstekonsulent

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Hovedorganisasjonen Virke
Kommunal Landspensjonskasse
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO – Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skatteetaten
Storbedriftenes skatteforum Equinor ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonens Sentralforbund YS