Høyring – Nøytrale meirverdiavgiftsreglar ved leasing mv. av personkøyretøy

Finansdepartementet sender med dette på høyring forslag til endra reglar om tilbakeføring av frådragsført meirverdiavgift når personkøyretøy vert selt eller omdisponert.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 01.02.2024

Vår ref.: 22/3673

Finansdepartementet sender med dette på høyring forslag til endra reglar om tilbakeføring av frådragsført meirverdiavgift når personkøyretøy vert selt eller omdisponert.

Forslaget gjeld reglane om tilbakeføring av meirverdiavgift når personkøyretøy, nytta i yrkesmessig utleigeverksemd eller persontransportverksemd, vert selt eller omdisponert frå verksemd med rett til å frådragsføre meirverdiavgift for personkøyretøy, jf. meirverdiavgiftslova § 9-6. Etter forslaget skal frådragsført meirverdiavgift i slike høve tilbakeføres høveleg basert på verdien til køyretøyet. Den nærmare utforminga av forslaget er omtalt i høyringsnotatet.

Den einskilde høyringsinstansen bes vurdere om saka bør sendast til underliggjande etatar eller verksemder, tilknytte verksemder, medlemsorganisasjonar e.l.

Høyringsfristen er 1. februar 2024. For å gje høyringsfråsegn gå til høyringa på www.regjeringen.no og bruk den digitale løysinga for høyringsfråsegn ved å klikke på «Send inn høyringssvar». Høyringsfråsegner er offentlege etter offentleglova og vil verte publiserte på nettsidene våre.

Med helsing

Frédéric Wilt  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                      Rune Nygaard
                                                                                      seniorskattejurist

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bilimportørenes Landsforening
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Domstolsadministrasjonen
Finans Norge (FNO)
Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
Kongelig Norsk Automobilklubb
KPMG Law Advokatfirma AS
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Miljøstiftelsen Bellona
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Automobil-Forbund NAF
Norges Bank
Norges Bilbransjeforbund
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norges Taxiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk elbilforening
Norsk Øko-Forum (NØF)
Norske kredittopplysningsbyråers forening
Dun & bradstreet
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skatteetaten
SMB Norge
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Equinor ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Tolletaten
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Zero Emission Resource Organisation (ZERO)
ØKOKRIM
Økonomiforbundet