ILO-konvensjon om urbefolkning

ILOs konvensjon om urbefolkninger og stammefolk ble vedtatt av ILO 27. juni 1989. Den trådte i kraft for Norges del 5. september 1991.

Mer informasjon om konvensjonen er tilgjengelig fra ILO-databasene ILO Normlex og Natlex.

ILO Normlex er  ILOs database om bl.a. internasjonale arbeidsstandarder. ILO Normlex har egne nettsider om Norges oppfølging av ILO-konvensjonene. Det skilles her ikke mellom MR-konvensjonene og ILOs øvrige konvensjoner.

Natlex er en egen database med informasjon om arbeidsforhold, sosial sikkerhet og relevant lovgiving om menneskerettigheter. Materialet er her sortert både etter stat og emne.

Les også mer om ILOs menneskerettighetssystem