Imarex gis tillatelse til å eie NOS Clearing ASA

Finansdepartementet gir Imarex NOS ASA tillatelse til å eie NOS Clearing ASA som heleid datterselskap. Tillatelsen gis med hjemmel i verdipapirhandelloven § 6-1 syvende ledd.

Imarex NOS ASA
Hieronymus Heyerdahls gate 1
0160 Oslo

   
       

Deres ref

Vår ref

Dato

 

06/3059 FM IF/MW

29.08.2006

 

Søknad om dispensasjon fra eierbegrensningsreglene for oppgjørssentraler

 

Det vises til søknad datert 2. juni 2006 og Kredittilsynets tilrådning i saken datert 22. juni 2006.

Med hjemmel i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 6-1 syvende ledd gis Imarex NOS ASA tillatelse til å eie NOS Clearing ASA som heleid datterselskap.

Tillatelse gis på vilkår om at Imarex NOS ASA ikke driver annen virksomhet enn å forvalte sine eierinteresser i datterselskaper og at vedtektene i selskapet godkjennes av Kredittilsynet. Videre stilles som vilkår at ingen av eierne i holdingselskapet eier mer enn 20 prosent av selskapets aksjekapital. Konsolideringsreglene i finansieringsvirksomhetsloven gjelder tilsvarende.

Departementet viser for øvrig til Imarex ASAs melding om erverv av Nena AS og M-Tre Holding AS, Kredittilsynet brev til departementet i denne anledning datert 7. juli 2006 og departementets brev til Kredittilsynet datert 24. juli 2006. Saken vil bli behandlet i Finansdepartementet.

Med hilsen

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:       Kredittilsynet
Thommessen Krefting Greve Lund AS