IMAREX gis tillatelse til å ha datterselskap i USA

Finansdepartementet gir Imarex ASA tillatelse til å utøve den omsøkte virksomhet i USA gjennom det heleide datterselskapet Imarex, Inc. Tillatelsen gis med hjemmel i børsloven § 2-5.

International Maritime Exchange ASA
Stortingsgt. 14
0161 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

05/4872 FM AlB

23.01.2006

IMAREX – Søknad om tillatelse til å ha datterselskap i USA

Det vises til søknad 12. september 2005 fra International Maritime Exchage ASA (Imarex ASA), til brev med tilleggsinformasjon fra Imarex ASA av 8. og 18. november 2005, samt til Kredittilsynets tilrådning til Finansdepartementet 6. desember 2005.

Med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m (børsloven) § 2-5, gir Finansdepartementet Imarex ASA tillatelse til å utøve den omsøkte virksomhet i USA gjennom det heleide datterselskapet Imarex, Inc.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  1. Imarex, Inc. drives etter de virksomhetsregler som er beskrevet i søknaden datert 12. september 2005 og i brev datert 8. november 2005.
  2. Eventuelle pålegg fra Kredittilsynet om regulering av virksomheten til Imarex ASA skal så langt det er praktisk mulig også gjennomføres for Imarex, Inc.
  3. Styre og ledelse i Imarex, Inc. skal egnethetsvurderes av Kredittilsynet i samsvar med børsloven § 3-2.
  4. Finansdepartementet kan endre eller sette nye vilkår.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet (ref. 05/7307)