Statusrapport for Norges innsats i Sahel-regionen

Utenriksdepartementet har utarbeidet en rapport om Norges arbeid i Sahel-regionen 2018-2019 for blant annet fred og forsoning, humanitær bistand, menneskerettigheter og utvikling.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og ambassadør Ole Andreas Lindeman (tv) møtte partene til fredsavtalen i Mali under Oslo Forum på Losby Gods 18. juni 2019. Foto: UD
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og ambassadør Ole Andreas Lindeman (tv) møtte partene til fredsavtalen i Mali under Oslo Forum på Losby Gods 18. juni 2019. Foto: UD

Norges strategi for innsats i Sahel-regionen (2018–2020) ble offentliggjort i september 2018, og er tilgjengelig på nynorsk, engelsk og fransk. Strategien har utgjort rammeverket for en forsterket norsk innsats i perioden. Strategiens grunnleggende premiss er at regionens sammensatte utfordringer krever en helhetlig tilnærming for å skape stabilitet og utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål.

Statusrapporten for perioden 2018-2019 gir et innblikk i arbeidet med å følge opp Sahel-strategien gjennom ulike kanaler, uten å gå i detalj om alle deler av innsatsen eller kunne si noe konkret om overordnet måloppnåelse. Formålet med rapporten er å gi leseren et innblikk i hovedtilnærminger i Sahel-arbeidet og de vesentligste innsatsområdene. Den gir eksempler på hvordan Norge jobber med politisk dialog, arbeid med fred og forsoning og tiltak innenfor sikkerhetssektoren, humanitær innsats, menneskerettsarbeid og utviklingsbistand.

2020 er det siste året i Sahel-strategien slik denne nå foreligger. Det legges derfor opp til en gjennomgang av strategien i løpet av 2020, med sikte på utarbeidelse av en oppdatert strategi for en ny treårsperiode. Statusrapporten representerer også første ledd i denne prosessen. Utenriksdepartementet håper at statusrapporten vil være et nyttig bidrag til den offentlige debatten og videre samarbeid med sivilsamfunnet om utviklingen i denne regionen.