Innspill om forsterket innsats for sosial utjevning og mobilitet

Regjeringen vil redusere sosiale ulikheter og hindre at levekårsutfordringer går i arv. Regjeringen har igangsatt arbeid med en stortingsmelding om sosial utjevning og sosial mobilitet, særlig rettet mot barn og unge og familiene deres.

Status: Åpen

Svarfrist: 06.05.2024

Vår ref.: 24/829

Regjeringen vil redusere sosiale ulikheter og hindre at levekårsutfordringer går i arv. Regjeringen har igangsatt arbeid med en stortingsmelding om sosial utjevning og sosial mobilitet, særlig rettet mot barn og unge og familiene deres. Stortingsmeldingen skal legges fram i 2025. Målet er at alle barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår og at de uavhengig av sosial bakgrunn skal få utvikle seg, lære, mestre og skape seg gode og selvstendige liv som voksne.

Meldingen skal dekke utfordringer og behov i ulike faser av barn og unges liv – fra livet i magen til overgangen til arbeidslivet. I arbeidet med meldingen vil det være aktuelt å vurdere tiltak rettet mot:

 • arenaene der barn og unge er, som barnehage, skole og fritidstilbud
 • tjenestene rettet mot barn og unge, som helsestasjons- og skolehelsetjenesten, PP-tjenesten og BUP
 • familien og nærmiljøet
 • tjenester og stønader med særlig betydning for barnefamilier.

Arbeidet foregår i et samarbeid mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet.

Det er ønskelig med skriftlige innspill om:

 1. Hva er de største utfordringene som må løses for at barn og unge i familier der foreldrene har lav utdanning og inntekt skal

  a) ha gode oppvekstvilkår og oppleve høy livskvalitet i barndommen?
  b) få utvikle seg, lære, mestre og skape seg gode liv når de blir voksne?
  c) unngå å selv ende opp med lav utdanning og inntekt?

 2. Hva er de viktigste tiltakene for å løse utfordringene?

Frist for innspill er mandag 6. mai 2024. Innspillene vil i etterkant bli gjort tilgjengelig for alle på denne siden.

Det vises også til andre prosesser der departementene har bedt om innspill. Har du sendt inn innspill der, trenger du ikke å sende inn på nytt. Dette gjelder blant annet