Innspill om utformingen av oppskrift for mer lokalmat

Målet er en oppfølging av regjeringens ambisjoner i Hurdalsplattformen om å stimulere til økt produksjon og omsetning av lokalmat og -drikke og økologisk mat. Dette er også en del av regjeringens strategi for økt selvforsyning av jordbruksvarer. For å nå målet settes arbeidet nå i gang med å utarbeide en «oppskrift for mer lokalmat».

Status: Lukket

Svarfrist: 03.05.2024

Vår ref.: 24/684

Det er ønskelig med innspill knyttet til konkrete utfordringer og ønskede tiltak, herunder:

  • Hva er utfordringene for lokalmatnæringa i dag, og hva skal til for å få en positiv utvikling fremover?
  • Hvordan kan man sikre forbrukere i hele landet tilgang til lokal mat og drikke?
  • Hvordan kan virkemiddelapparatet innrettes for å støtte opp under omsetningsmålet?