Instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet (samfunnssikkerhetsinstruksen)

Instruks om krav til departementenes arbeid med samfunnssikkerhet. Formålet er å styrke samfunnets evne til å forebygge kriser og til å håndtere alvorlige hendelser gjennom et helhetlig og koordinert arbeid med samfunnssikkerhet.

Samfunnssikkerhetsinstruksen er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartmentet 1. september 2017. Den erstatter instruksen fra 2012.

English and French versions: