Invitasjon til høring - NOU 2006:13 "Fritid med mening. Statlig støttepolitikk for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner".

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200603300

05.07.06

Invitasjon til høring – NOU 2006:13 ”Fritid med mening. Statlig støttepolitikk for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner”

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette utredningen ” Fritid med mening. Statlig støttepolitikk for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner(NOU 2006:13) på høring.

Frivillige organisasjoner og foreninger for barn og unge opererer i et samfunn i endring. Disse organisasjonene blir sett på som verdifulle og samfunnsnyttige, både som arena for læring i demokrati, for å fremme unges engasjement og samfunnsinteresse og som tilbydere av aktivitetstilbud for barn og unge.

For å sikre best mulige rammevilkår for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner nedsatte regjeringen i september 2005 et offentlig utvalg som har hatt som mandat å utrede den statlige støttepolitikken overfor de frivillige barne- og ungdomsorganisa-sjonene i Norge. Mandatet til Barne- og ungdomsorganisasjonsutvalget har vært todelt. Utvalget skulle utrede prinsipielle spørsmål omkring de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene sin betydning i samfunnet, samt utrede og komme med forslag til hvordan statlige myndigheter kan sikre best mulige rammevilkår for å fremme utvikling og vekst i de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene innenfor dagens ressursbruk.

Utvalget leverte sin utredning ” Fritid med mening. Statlig støttepolitikk for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner(NOU 2006:13) den 29. juni i år. Utredningen følger vedlagt.

Utredningen gir en bred analyse av barne- og ungdomsorganisasjonenes historiske betydning og deres rolle og utfordringer i et samfunn i endring. NOU-rapporten gir en rekke anbefalinger til hvordan statlige myndigheter kan endre støttepolitikken overfor disse organisasjonene. Blant annet foreslås det en styrket samordning mellom berørte departementer, og prinsipper for et endret regelverk for nasjonal grunnstøtte for barne- og ungdomsorganisasjonene.

Høringsbrevet og utredningen er lagt ut på internett på departementets hjemmeside www.odin.dep.no/bld. Offentlige etater kan bestille flere eksemplarer av utredningen fra Departementenes servicesenter på publikasjonsbestilling@ft.dep.no (tlf 22 24 27 86). Andre kan kjøpe publikasjonen gjennom Akademika AS, offpubl@akademika.no (grønt tlf nummer 800 80 900).

Høringsfristen er satt til 1. november 2006. Liste over høringsinstansene ligger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om eventuelle underliggende etater bør forelegges utredningen.

Høringsuttalelsene sendes til Barne- og likestillingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo.

Med hilsen

Åsa Steinsvik (e.f)

Finn Yrjar Denstad

Barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge

Departementene

Fylkesmennene

Politiske partier

Kommuner

Fylkesvise barne- og ungdomsråd

Fordelingsutvalget

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR)

Frivillighet Norge (Fri Nor)

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

Rådet for innvandrerorganisasjoner

Antirasistisk senter

Mira-senteret

Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD)

Forum for barnekonvensjonen

Forum for utvikling og miljø

Redd Barna

Plan Norge

Norges Røde Kors

Norsk Folkehjelp