Kjennetegn ved barn og unge som begår kriminelle handlinger og virkninger av straff

Oslo Economics, utarbeidet for JD

Oppdraget var å undersøke kjennetegn ved barn og unge som begår kriminelle handlinger, hvilke straffereaksjoner de får og konsekvenser for livssituasjonen deres i etterkant. Analysene er i hovedsak basert på data fra Statistisk sentralbyrå, Sekretariatet for konfliktrådene og Domstolsadministrasjonen.

Hovedfunn:

  • Ungdom som begår kriminalitet har dårligere oppvekstsvilkår enn andre. Faktorer av stor betydning er lavere skoleprestasjoner, foreldre med kriminell bakgrunn og kontakt med barnevernet. 
  • For dem som begår gjentatt kriminalitet er det en tydeligere opphopning av levekårsproblemer, og det er en særlig bekymring for barn og unge som begynner å begå lovbrudd tidlig.
  • Livssituasjonen i etterkant av straffereaksjonen er også betydelig dårligere enn for den øvrige befolkningen.
  • For unge (mellom 18 og 24 år) som er på grensen mellom å bli idømt en ubetinget fengselsstraff og en annen form for straff, så vil det og idømmes ubetinget fengsel redusere sannsynligheten for tilbakefall med 30 prosent.

Rapporten er utarbeidet av Oslo Economics i samarbeid med Manudeep Bhuller (UiO) og Ole Røgeberg (Frischsenteret). 

Rapport: Kjennetegn ved barn og unge som begår kriminelle handlinger og virkninger av straff