Utredning om kommunenes privatrettslige råderett

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har advokatfirmaet Lund & Co utredet hvilke muligheter kommuner har til å benytte seg av privat råderett som kompetansegrunnlag for ulike avgjørelser og når legalitetsprinsippet krever hjemmel i lov.

I rapporten redegjør Lund & Co for gjeldende rett om bruken av privatrettslig råderett, og vurderer også om el-sparkesykkeldommen har ført til en endring av kommunens muligheter til å benytte råderetten som rettsgrunnlag. Lund & Co sin vurdering er at kommuner fremdeles kan forby visse former for atferd på kommunal grunn med grunnlag i den private råderetten. Dommen trekker imidlertid opp hvilke momenter det er relevant å vektlegge i vurderingen av om en avgjørelse kan treffes i medhold av eierrådigheten eller om det kreves hjemmel i lov.

Lund & Co gjør også rede for kommunes bruk av privatrettslig råderett som rettsgrunnlag i utvalgte typer virksomhet, for eksempel avgjørelser knyttet til kulturbygg, kommunale boliger, sykehjem og vann- og avløpsanlegg.

Utredning om kommunenes privatrettslige råderett (pdf)