Rundskriv

Rundskriv H-02/08

Kommuneproposisjonen 2009 og revidert nasjonalbudsjett 2008

Rundskrivet orienterer om Stortingets behandling av kommuneproposisjonen 2009 (St.prp. nr. 57 for 2007-2008), jf. Innst. S. nr. 263 (2007-2008) fra Stortingets kommunal- og forvaltningskomite.

Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Nr Vår ref Dato
H-02/08 08/106-10 30.06.2008

 

KOMMUNEPROPOSISJONEN 2009 OG REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2008

Dette rundskrivet orienterer om Stortingets behandling av kommuneproposisjonen 2009 (St.prp. nr. 57 for 2007-2008), jf. Innst. S. nr. 263 (2007-2008) fra Stortingets kommunal- og forvaltningskomite. Samtidig med kommuneproposisjonen la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett 2008 (St.meld. nr. 2 (2007-2008)) og forslag til bevilgningsendringer for 2008 i St.prp. nr. 59 (2007-2008), jf. Budsjett-innst. S. nr. II (2007-2008) og Innst. S. nr. 270 (2007-2008) fra Stortingets finanskomite. Stortinget fattet vedtak om disse sakene 18. og 20. juni 2008.

Innstillingene fra kommunal- og forvaltningskomiteen og finanskomiteen og referat fra stortingsdebattene 18. og 20. juni er tilgjengelig på Stortingets nettsider. www.stortinget.no.

I punkt 6 er det gitt en orientering om fordeling av 50 mill. kroner til fraflyttingskommuner i 2008.

 

1. Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Hovedtrekkene i det økonomiske opplegget for 2009 er følgende:

 • Realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 7 og 7½ milliarder kroner i 2009. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2008 i revidert nasjonalbudsjett 2008.
 • Realvekst i kommunesektorens frie inntekter i 2009 på mellom 3½ og 4 milliarder kroner.
 • Om lag lik prosentvis vekst i de frie inntektene for hhv. kommunene og fylkeskommunene.
 • Innlemming av øremerket tilskudd til psykisk helsearbeid i rammetilskuddet til kommunene.
 • Innlemming av øremerket tilskudd til opplæring av språklige minoriteter i videregående opplæring i rammetilskuddet til fylkeskommunene.
 • Innlemmingen av tilskudd til vertskommuner for psykisk utviklingshemmede i 2005 reverseres (dvs. at tilskudd til dette formålet i sin helhet gis som øremerket tilskudd fra 2009).
 • Skjønnsrammen for 2009 er fastsatt til 2 426 millioner kroner i tråd med forslaget i kommuneproposisjonen.

Regjeringen legger fram endelig forslag til inntektsrammer for kommunesektoren i statsbudsjettet for 2009 (St.prp. nr. 1 (2008-2009)).

 

2. Endringer i inntektssystemet for kommunene fra 2009

Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen ga tilslutning til regjeringens forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene fra 2009. Hovedpunktene er:

 • Skatteinntektenes andel av de samlede inntektene reduseres til 45 prosent.
 • Selskapsskatt til kommunene avvikles.
 • Inntektsutjevningen trappes opp fra 55 til 57 prosent i 2009, til 59 prosent i 2010 og til 60 prosent i 2011.
 • Nytt tilskudd til 14 kommuner i Namdalen (samme sats som Nord-Norgetilskuddet til kommunene i Nordland).
 • Nytt distriktstilskudd til kommuner i Sør-Norge innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Alle kommuner innenfor sone IV med mer enn 3200 innbyggere får tilskudd. Kommuner innenfor sone III med mer enn 3200 innbyggere får tilskudd dersom den samfunnsmessige utviklingen er svak.
 • Småkommunetilskudd (tidligere regionaltilskudd) gis til kommuner som har under 3200 innbyggere.
 • Innbyggertall per 1. juli året før budsjettåret legges til grunn for beregning av innbyggertilskuddet.
 • Nytt inntektsgarantitilskudd erstatter dagens overgangsordning.
 • Nytt veksttilskudd til kommuner med høy befolkningsvekst.
 • Nytt hovedstadstilskudd til Oslo kommune.

For nærmere detaljer om endringene i inntektssystemet vises det til kommuneproposisjonen og Innst. S. nr. 263.

 

3. Endringer i rammetilskuddet til kommuner i 2008 (budsjettkap. 571)

I vedlegg 1 er vist kommunevis fordeling av rammetilskuddet i 2008.

Endringene foretas i innbyggertilskuddet (kap. 571, post 60). Endringene foretas i sin helhet på juli-terminen av rammetilskuddet.

 

Forklaring til vedlegg 1

Kolonne 1:

Rammetilskudd til kommunene etter saldert budsjett 2008 (jf. rundskriv
H-11/07 av 8.1.2008).

Kolonne 2:

Rammetilskudd til kommunene etter revidert nasjonalbudsjett 2008.

Kolonne 3:

Innbyggertilskuddet endres som følge av at inntektssystemet oppdateres med befolkningstall per 1. januar 2008. Innbyggertilskuddet før utgiftsutjevning, utgiftsutjevningen knyttet til befolkningens alderssammensetning og den langsiktige fordelingen i overgangsordningen påvirkes av de nye befolkningstallene. Kolonnen viser isolert gevinst/tap for de enkelte kommuner som følge av oppdatering av befolkningstallene. Se også Revidert grønt hefte 2008 fra Kommunal- og regionaldepartementet publisert 27. juni 2008 (publikasjonsnummer H-2223).

Kolonne 4:

Kolonnen viser ny fordeling av midler til språkopplæring til minoritetsspråklige elever. Fordelingen er endret i forhold til foreløpig grønt hefte høsten 2007 (publikasjonsnummer H-2202).

I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 61 (2005-06) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2007, sluttet Stortinget seg til forslaget om å innlemme det øremerkede tilskuddet til særskilt norskopplæring, tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring fra 1. januar 2007. Midlene ble i 2008 fordelt mellom kommunene på grunnlag av regnskapstall for 2006. På grunn av feil i regnskapstallene for 2006 for kommunene i Nordland, må midlene fordeles på nytt for 2008 på grunnlag av korrigerte regnskapstall. Summen på tilskuddet, 876,796 mill. kroner, endres ikke.


 

4. Endringer i rammetilskuddet til fylkeskommuner i 2008 (budsjettkap. 572)

I vedlegg 2 er vist fylkeskommunevis fordeling av rammetilskuddet i 2008 etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2008.

Endringene foretas i innbyggertilskuddet (kap. 572, post 60). Endringene foretas i sin helhet på juli-terminen av rammetilskuddet.

 

Forklaring til vedlegg 2 

Kolonne 1:

Rammetilskudd til fylkeskommunene etter saldert budsjett 2008 (jf. rundskriv
H-11/07 av 08.01.08).

Kolonne 2:

Rammetilskudd til fylkeskommunene etter revidert nasjonalbudsjett 2008.

Kolonne 3:

Innbyggertilskuddet endres som følge av endelige befolkningstall per 1. januar 2008. Innbyggertilskuddet før utgiftsutjevning, utgiftsutjevningen knyttet til befolkningens alderssammensetning og den langsiktige fordelingen i overgangsordningen påvirkes av de nye befolkningstallene. Kolonnen viser isolert gevinst/tap for de enkelte fylkeskommuner som følge av oppdatering av befolkningstallene. Se også Revidert grønt hefte 2008 fra Kommunal- og regionaldepartementet publisert 27. juni 2008 (publikasjonsnummer H-2223) 

Kolonne 4:

I revidert nasjonalbudsjett ble det vedtatt å øke fylkeskommunenes rammetilskudd med 100 mill. kroner for å sette fylkeskommunene bedre i stand til å sikre et godt kollektivtilbud. Midlene er fordelt mellom fylkeskommunene som vist i denne kolonnen.

 

5. Øremerkede tilskudd

Når det gjelder bevilgningsendringer i øremerkede tilskudd for 2008, vises det til vedlegg 3.

 

6. Midler til fraflyttingskommuner som taper på oppdatering av befolkningstall

I 2008 blir det fordelt 50 mill. kroner til fraflyttingskommuner som taper på oppdateringen av befolkningstall i inntektssystemet. I 2008 får 71 kommuner ekstra skjønnstilskudd. Kommuner med nedgang i folketallet får kompensert det de taper over 104 kroner per innbygger. Kommuner som har samlede skatteinntekter over 150 % av landsgjennomsnittet (skatt på inntekt og formue 2007, eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter 2005) får ikke støtte fra departementet uavhengig av hvor mye de taper på oppdateringen. Kommunevis fordeling er vist i vedlegg 4.

Midlene utbetales fra skjønnstilskuddet (kap. 571, post 64) på juli-terminen av rammetilskuddet. 

 

7. Statsbudsjettet 2009

St.prp. nr. 1 (2008-2009) legges etter planen fram tirsdag 7. oktober 2008.

 

Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f.
avdelingsdirektør Einar Bye
seniorrådgiver

Vedlegg 1 (excel-format) (pdf-format)
Vedlegg 2 (excel-format) (pdf-format
Vedlegg 3 (excel-format) (pdf-format)
Vedlegg 4 (excel-format) (pdf-format)

 

Kopi m/vedlegg:
KS
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Samferdselsdepartementet