Kommuneregnskapet - Effektiv ressursbruk og formuesbevaring

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av KRD.

Rapport

Kommuneregnskapet – Effektiv ressursbruk og formuesbevaring

En administrativ arbeidsgruppe med representanter fra KRD, KS, NKK og NKRF og Telemarksforsking-Bø har vurdert kommuneregnskapet som grunnlag for å ivareta hensynet til effektiv ressursbruk og formuesbevaring

Saken er til vurdering i departementet, og skal drøftes på det fjerde konsultasjonsmøtet mellom staten og kommunesektoren i 2006, som avholdes i oktober.

Juni 2006