Kongelig resolusjon om verneplan for skog i Nordland

Miljøverndepartementet tilrår opprettelse av 21 nye naturreservater i medhold av lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Foslaget inkluderer utvidelse av 3 eksisterende naturreservat. Tilrådingen omfatter ca. 245 km2 nytt verneareal, hvorav ca. 62 km2 er produktiv skog. Områdene ligger på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds (Ovfs) grunn.

Last ned kongelig reolusjon (pdf)