Forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven

Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven) § 11, jf. § 8. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).

Denne forskrift regulerer innholdet i og behandlingen av konsekvensutredning som skal utarbeides ved godkjenningspliktig utsetting av genmodifiserte organismer etter genteknologiloven § 10 jf. § 11.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov