Konsesjonsbrev til David AS

David AS gis tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet

Finansdepartementet gir David AS, under endring til Silver Pensjonsforsikring ASA, tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet innen følgende grupper av forsikringsklasser; 1) Kollektiv eller individuell livrente- og pensjonsforsikring med unntak for uføredekninger, 2) Forsikring mot uførhet uavhengig av årsak, og 3) Sparekontrakter med utgangspunkt i aktuarielle beregninger.

David AS (Silver AS)
Postboks 1283 Vika
0111 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

04/3930 FM AnL

30.06.2005

David AS – under endring til Silver Pensjonsforsikring AS – tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet

Det vises til Deres søknad 24. november 2004 vedrørende ovennevnte, samt etterfølgende oversendelse av utfyllende opplysninger. Det vises videre til Kredittilsynets tilråding i saken 24. mai 2005.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) § 2-1 første ledd, jf. kgl. res. 25. august 1989 nr. 825, gir Finansdepartementet David AS, under endring til Silver Pensjonsforsikring ASA, tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet innen følgende grupper av forsikringsklasser; jf. forskrift 18. september 1995 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 1:

 • Kollektiv eller individuell livrente- og pensjonsforsikring med unntak for uføredekninger
 • Forsikring mot uførhet uavhengig av årsak
 • Sparekontrakter med utgangspunkt i aktuarielle beregninger

Før forsikringsvirksomheten starter, skal følgende vilkår være oppfylt:

 1. Silver Pensjonsforsikring AS skal ved oppstart ha en innskutt kjernekapital på 55,1 millioner kroner. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at minimumskravene til kapitaldekning og solvensmarginkapital som følger av lov og forskrift gjelder for Silver Pensjonsforsikring AS.
 2. Firmaattest for Silver Pensjonsforsikring AS skal være sendt inn til Kredittilsynet.
 3. Selskapets vedtekter og aktuar skal være godkjent av Kredittilsynet.
 4. Kredittilsynet skal ha mottatt revisorbekreftelse på at aksjekapitalen er innbetalt.
 5. Kredittilsynet skal ha gitt bekreftelse på at styremedlemmene og administrerende direktør vurderes som egnet.

Videre gjelder følgende vilkår for tillatelsen:

 1. Selskapets eiere og eierandeler skal være:
  • Grieg International AS – 25 pst.
  • Selvaag Invest AS – 25 pst.
  • Åge Westbø/MCM Westbø AS – 25 pst.
  • Norsk Hydros Pensjonskasse – 12,5 pst.
  • Industriforsikring AS – 12,5 pst.

Aksjonærene kan ikke øke sine eierandeler utover det som er angitt i søknaden uten ny tillatelse. Dersom eierandelen for en aksjonær reduseres, kan denne ikke senere økes i forhold til det nye, reduserte nivået uten ny tillatelse. Reduseres en eierandel til under 10 prosent, kan eierandelen likevel økes til 10 prosent uten ny tillatelse.

 1. Det må ikke foreligge noen former for kundeforhold mellom Silver Pensjonsforsikring AS og noen av eierne, deres datterselskaper eller mellom Silver Pensjonsforsikring AS og andre fysiske eller juridiske personer med nære relasjoner til eierne.
 2. Når selskapets forsikringsfond (summen av premiereserver og tilleggsavsetninger) når 510 millioner kroner, skal eierne skyte inn ytterligere 44,9 millioner kroner i kjernekapital.

Kredittilsynet kan avgjøre om beløpet på 44,9 millioner kroner eventuelt kan innbetales i flere transjer og om deler av det kan betales inn i form av tilleggskapital. Opptjent egenkapital kan erstatte deler av kravet til innbetalt kjernekapital etter godkjenning av Kredittilsynet. Kredittilsynet kan stille ytterligere vilkår for kapitalutvidelsen.

 1. En eventuell kapitalnedsettelse eller utdeling av kapital i samsvar med aksjeloven § 3-6 skal godkjennes av Kredittilsynet de fem første driftsår .
 2. Kredittilsynet kan helt eller delvis tilbakekalle tillatelsen dersom den tillatte virksomhet ikke er begynt innen ett år fra den dag tillatelsen ble gitt.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet