Kvalitetssikring fase 1 (KS1 - konseptvalg) av utvikling av Nationaltheatret

Rapport til Kulturdepartementet og Finansdepartementet 16. oktober 2015

Ekstern kvalitetssikrer, bestående av Metier og Møreforsking Molde, har på oppdrag fra Finansdepartementet (FIN) og Kulturdepartementet (KUD) utført kvalitetetssikring av konseptvalg (KS1) av konseptvalgutredning for utvikling av Nationaltheatret. Rapporten ble ferdigstilt 16. oktober 2015.

KS1-rapporten om rehabilitering og utvikling av Nationaltheatret er ferdigstilt. Regjeringen vil se nærmere på vurderingene og anbefalingene som er utredet og fatte beslutning om et overordnet konseptvalg for Nationaltheatret.

Det er først når ferdig forprosjekt foreligger og har gjennomgått ekstern kvalitetssikring (KS2), at prosjektet kan legges fram for Stortinget.

Kvalitetssikring fase 1 (KS1 - konseptvalg) av utvikling av Nationaltheatret. Rapport til Kulturdepartementet og Finansdepartementet 16. oktober 2015