Kvalitetssikringsrapport (KS1) for KVU rv 7 og rv 52 Gol-Voss

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for rv 7 og rv 52 Gol-Voss. KVU-en tar stilling til hvilken vei som bør bli den andre hovedveiforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet. Nå har utredningen vært til ekstern kvalitetssikring.

Kvalitetssikringen er utført av konsulentgruppen Holte Consulting AS/Samfunns- og næringslivsforskning AS/A-2 Norge AS/Proba Samfunnsanalyse AS.

Les hele rapporten