Finansdepartementet har i dag gitt foreningen og konsernet Landkreditt tillatelse til å omorganisere

Finansdepartementet har gitt tillatelse til omorganisering av foreningen og konsernet Landkreditt. Det gis blant annet tillatelse til at Landkreditt etableres som morselskap i finanskonsern, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 første ledd. Som vilkår for å gjennomføre omorgansieringen kreves det at Kredittilsynet har godkjent vedtektene for Landkreditt og Landkreditt Bank AS. Någjeldende konsesjonsvilkår som begrenser Landkreditt Banks AS’ forvaltningskapital til 75 % av foreningen Landkreditts forvaltningskapital, oppheves med virkning fra det tidspunktet omorganiseringen er gjennomført.

Landkreditt

Postboks 1824 Vika

0123 Oslo

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

omn/in

01/2657 FM GKB

24.10.2007

 

Søknad om tillatelse til omorganisering av foreningen og konsernet Landkreditt


Det vises til brev fra Landkreditt 12. juli 2007 til Kredittilsynet der det søkes om tillatelse til omorganisering av foreningen og konsernet Landkreditt, samt til brev av 7. og 26. september 2007 fra advokatfirmaet Schjødt i sakens anledning. Det vises videre til Kredittilsynets brev til Finansdepartementet 27. august 2007 med tilråding i saken.

 

I)     Omorganisering:

1)      Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 første ledd godkjennes etableringen av Landkreditt som morselskap i finanskonsern, jf. § 2a-2 bokstav d) andre punktum.

 

2)      Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 andre ledd og § 3-6 godkjennes overdragelsen av utlånsporteføljen og innlånsporteføljen i Landkreditt til Landkreditt Bank AS.

 

3)      Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-7 andre ledd, jf. § 2a-6 godkjennes endringene i organiseringen av finanskonsernet som følge av endringene som nevnt i punkt 1 og 2 og som følge av overdragelse av aksjene i Landkreditt Bank AS fra Landkreditt Holding AS til Landkreditt. Som følge av aksjeoverdragelsen trekkes Landkreditt Holding AS' tillatelse til å være morselskap i delkonsern, jf. § 2a-2 bokstav d, tilbake.

 

4)      Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 3-10 første ledd tredje punktum, jf. § 2a-10 tredje ledd, avslås søknad om samtykke til at Landkreditt ikke skal ha representantskap. Vedtaket forutsetter at lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak § 164 nr. 24 trer i kraft som vedtatt.

 

Det stilles følgende vilkår for å gjennomføre omorganiseringen:

·          Kredittilsynet har godkjent vedtektene for Landkreditt

·          Kredittilsynet har godkjent vedtektene for Landkreditt Bank AS

 

II)  Opphevelse av konsesjonsvilkår:

Vilkåret som begrenser Landkreditt Banks AS’ forvaltningskapital til 75 % av foreningen Landkreditts forvaltningskapital, oppheves med virkning fra det tidspunktet omorganiseringen er gjennomført.

 

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør

 

 

Gjenpart:     Kredittilsynet