10 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet vil i samarbeid med andre berørte departementer følge opp de ulike punktene i strategien.

Strategien legger opp til arbeid som blant annet har til hensikt å legge bedre til rette for målsettinger om hensiktsmessig bruk og tilgang til luftrommet, både med tanke på de ulike brukerne og hva slags priorteringer som skal legges til grunn. Videre er formålet med strategien å avklare ulike myndigheters ansvarsområder, og det forutsettes et tett samarbeid mellom sivilie og militære luftromsbrukere og myndigheter.

Enkelte av strategiens oppfølgingspunkter kan ha økonomiske og administrative konsekvenser. Særlig Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet, med underliggende virksomheter, kan bli berøret. Alle tiltak som omtales i strategien kan dekkes innenfor Samferdselsdepartementets og Forsvarsdepartementets gjeldende budsjettrammer

Når det gjelder EUs nye initiativer innenfor Single European Sky , håndteres disse i egne prosesser, hvor det bl.a.redegjøres for økonomiske og administrative konsekvenser. Dette vil også gjelde endringer som er varslet gjennom SES II+, som forventes å være ferdigbehandlet av EU i 2022. Strategiens rolle knyttet til SES er å legge til rette for at de samlede nasjonale interessene knyttet til luftrommet kan ivaretas på best mulig måte. Luftromstrategien som sådan innebærer ingen forpliktelser innen SES-samarbeidet.

Til dokumentets forside