M-14/2000 - Kontroll etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med tilhørende forskrift

R-810 (09.05.2000)

Rundskriv
M-14/2000
R-810

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 2000/01509

9. mai 2000

Til

fylkesmennene, landbruksavdelingen i alle fylker

Kontroll etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med tilhørende forskrift

Dette rundskrivet er et supplement til rundskriv M-44/94 og gjelder kontroll av oppgitt dyretall for gris og fjørfe i søknad om produksjonstilskudd 1999 mot husdyrkonsesjonsbestemmelsene. Rundskrivet omfatter også oppfølging av de tilfeller hvor man finner mulige brudd på konsesjonsbestemmelsene.
Vi gjør spesielt oppmerksom på muligheten fylkesmennene gis til å oppheve stopp i den automatiske utbetalingsrutinen for produksjonstilskudd for de søkerne som er oppført på feilliste PT-1004. Frist for slik innmelding til IBM er 23. mai, jfr. pkt. 2 nedenfor.

1. Endring av søknad om produksjonstilskudd

I søknadsskjema for produksjonstilskudd med søknadsfrist 20.01.2000, skal det for slaktegris, slaktekylling og kalkuner oppgis antall dyr levert til slakt. Dette til forskjell fra tidligere år hvor man skulle oppgi antall innsatte dyr i disse produksjonene.

Husdyrkonsesjonsbestemmelsene omfatter som før antall innsatte svin og fjørfe i produksjon. Ved edb-kontroll av omsøkt antall leverte dyr mot tillatt dyretall etter husdyrkonsesjonsregelverket, kan det derfor bli enkelte samkjøringsproblemer. Dette i hovedsak grunnet to forhold:

  • endring i produksjonsomfang. Grunnet tidsforskjellen mellom innsett og leveranse av dyrene, kan samlet produksjonsomfang i 1999 bli forskjellig ut fra om man legger til grunn antall dyr innsatt eller antall dyr levert til slakt i året. Eksempelvis tar det vel én måned å produsere et innsett slaktekylling, og denne framførings-perioden utgjør forskjellen mellom innsett og leveranse. Endringer i produksjonsomfanget (størrelse på eller antall innsett) kan derfor gi et noe misvisende resultat i edb-kontrollen. Men med et relativt stabilt produksjonsopplegg år for år, vil edb-kontrollen kunne gi et like godt grunnlag for reaksjoner mot eventuelle brudd som for tidligere år.
  • dødelighet. Spesielt for fjørfeslakt kan det være en viss avgang av dyr mellom innsett- og utslaktingstidspunkt. I ”Handbok for driftsplanlegging 1999/2000” fra NILF er det for slaktekylling regnet med framføring av 974 slakt av 1000 innsatte kyllinger. For slaktekalkun er det lagt til grunn framføring av 95 slakt av 100 innsatte daggamle kalkun-kyllinger.
  • For produsenter som er kommet på PT-1004 lista pga. for stort omsøkt antall slaktekyllinger eller kalkuner, dvs. leveranse til slakt, bør fylkesmannen derfor vurdere å innhente oppgaver fra leverandøren av daggamle kyllinger til produsenten. Dette fordi summen av avgang på dyr i produksjonsperioden sammen med registrert leveranse til slakt vil gi et mer korrekt sammenlikningsgrunnlag med antall innsatte dyr 1999. Fylkesmannen kan med grunnlag i konsesjonsbestemmelsene kreve at produsenten framlegger oppgaver fra leverandøren av daggamle kyllinger, eventuelt at fylkesmannen tar direkte kontakt med leverandøren.

Departementet gjør oppmerksom på at Fraktkontoret for slakt, som ansvarlig for Leveranseregisteret for slakt, kan oppgi antall svin og fjørfe levert til slakt basert på såkalt fase-forskyvning. Dette innebærer at man forskyver perioden for leveranser av slakt, slik at perioden ikke dekker kalender-året 1999, men den perioden som dekker tidsrommet for utslakting av dyr innsatt i 1999. Dette tidsrommet vil være forskjellig for de ulike dyreslag, avhengig av tidsforskjellen mellom innsett og utslakting.
Fraktkontoret for slakt kan kontaktes på telefonnummer 22 09 21 00 eller fax 22 22 00 16.

I samband med omleggingen av søknad om produksjonstilskudd mhp. slaktegris, slaktekylling og kalkun fra oppføring av antall innsatte til antall dyr levert til slakt, er også kodene for disse dyregruppene endret i søknadsskjemaet. Tidligere søknadskode 152 er erstattet av 184, som ikke bare omfatter slaktegris, men også slakt av eventuelle avlsdyr. Dette gjør at kode 184 dermed samsvarer med Forskrift om regulering av ervervsmessig husdyrhold, § 2, pkt. 2. Fylkesmannen må i sin oppfølging av PT-1004 lista derfor også ta hensyn til om endringer i smågrisproduksjonen, dvs. antall utslakta purker og råner, har medført at produsentene feilaktig er kommet inn på lista; jfr. punktet om endring i produksjonsomfang ovenfor.

Tidligere kode 162 for slaktekyllinger innsatt i produksjon er erstattet av kode 186 – antall slaktede kyllinger i søknadsperioden. Tidligere kode 164 over antall kalkuner innsatt for slakt er erstattet av kode 188 – antall slaktede kalkuner i perioden.

Utsending av liste PT-1004 fra IBM

IBM vil i løpet av uke 19 sende ut lista PT-1004 til fylkesmennene. Lista omfatter produsenter som har søkt om produksjonstilskudd for et større antall svin / fjørfe i 1999 enn tillatt etter husdyrkonsesjonsbestemmelsene. For å lette fylkesmannens behandling av oppføringene på lista, er også antall konsesjonsregulert svin/fjørfe levert til slakt i 1999 ført opp i lista. Grunnlaget for denne oppføringen er Leveranseregisteret for slakt.

Utbetalingen av produksjonstilskudd til brukerne som er oppført på PT-1004 lista vil bli stoppet, og deres søknader om produksjonstilskudd vil bli tatt ut for manuell behandling hos fylkesmannen i samsvar med etablert praksis i rundskriv M-44/94. De tilskuddsmessige reaksjoner er hjemlet i generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket, jfr. § 3, 2. ledd og § 9, 2. ledd.

Departementet vil understreke følgende forhold:
Fylkesmannen kan fram til 23. mai d.å. oppheve stans i den automatiske rutinen for utbetaling av produksjonstilskudd til produsentene som er oppført på PT-1004 lista. Dette kan gjøres ved å gå inn på FM-sambandet mot IBM og velge en ny applikasjon: ”PT-1004-G”. I denne applikasjonen kan fylkesmannen krysse av for godkjenning av utbetaling av produksjons-tilskudd til søkere som er oppført på PT-1004 lista.

Muligheten til å godkjenne utbetaling til produsentene som er oppført på PT-1004 lista innen 23. mai, er etablert fordi enkelte brukere kan ha kommet på lista grunnet forhold nevnt under pkt. 1 ovenfor.

Rapportering

Departementet gir fylkesmannen adgang til å prioritere hvilke produsenter man ønsker å følge opp vedrørende kontroll og eventuelle reaksjoner. Vi anbefaler at fylkesmannen legger spesiell vekt på de sakene hvor omsøkt dyretall i søknad om produksjonstilskudd er vesentlig større enn tillatt innsatt dyretall etter konsesjonsbestemmelsene.

Fylkesmannen må for øvrig sende inn rapport til departementet over oppfølgingen og reaksjonene mot produsentene oppført på PT-1004 lista, i samsvar med rundskriv M-44/94. Fristen for rapportering er 30. november d.å. På dette tidspunkt har Statens Landbruksforvaltning overtatt ansvaret for oppfølging av fylkesmannens kontrollforvaltning etter husdyrkonsesjonsbestemmelsene.

Rapportene skal derfor sendes Statens Landbruksforvaltning, Stortingsgt. 28, 0161 Oslo.

Departementet vil i tillegg gjøre oppmerksom på at det i rundskriv M-44/94 er en trykkfeil i første avsnitt på side 3. Den sats som skal nyttes som trekk i det aktuelle tilfelle er ikke kr. 250,-, men kr. 200,- pr. slaktegrisenhet.

Med hilsen

Sigurd Sandaaker

Bente Trippestad
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55