M-24/1995 - Tilskudd til restaurering av freda og verneverdige bygninger. Årsrapport 1994 og fylkeskvoter 1995

R-387 (06. 03.1995)

Rundskriv
M-24/1995
R-387

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1995/02056

6. mars 1995

Til

Fylkesmennene, landbruksavdelingene, Kommunene

Tilskudd til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket: årsrapport 1994 og fylkeskvoter 1995

Årsrapportering 1994

Det framkommer av fylkenes rapporter at interessen for ordningen er stor. Mange fylker får et større antall søknader med god kvalitet, slik at det må prioriteres strengt blant søkere. En del fylker har to søknadsrunder. Det legges mye arbeid i å finne fram til de beste restaureringstiltakene, gjennom vurderinger og befaringer. I dette bildet framstår fylkeskulturminnemyndigheten (-konservatoren) som en sentral samarbeidsaktør. Fylkene rapporterer gjennomgående om gode erfaringer av samarbeidet.

Enkelte fylker velger å splitte opp store og omfattende tiltak, ved i første omgang å gi tilskudd til deler av restaureringsprosjektet. Slike tiltak fllges gjerne aktivt opp med planleggings- og rådgivningshjelp. For å ivareta viktige antikvariske og kulturhistoriske verdier legges det opp til langsiktige prosesser, istedenfor å tvinge fram ferdigstillelse innenfor arbeidsfristen. Dette ser ut fra departementets side å være en fornuftig strategi.

Oversikt over søknader, tilsagn og ansvar kommer fram i tabellen nedenfor.

Fylke

Kvote 1994

Antall søkn.

Antall tilsagn

Tilsagn i 1994

Utbetalt 1994

Inndratt 1994

Ansvar 31.12.93

Ansvar 31.12.94

Østfold

360 000

31

24

375 000

248 750

210 000

1 137 500

1 053 750

Akershus

300 000

11

9

294 585

222 633

0

1 228 448

1 300 400

Hedmark

700 000

23

23

698 650

0

667 925

2 029 374

2 060 099

Oppland

1 000 000

89

40

1 108 950

721 009

144 837

3 149 037

3 392 141

Buskerud

780 000

47

29

827 250

569 775

47 250

2 081 875

2 081 875

Vestfold

300 000

11

10

556 000

515 500

0

763 225

801 725

Telemark

810 000

23

13

891 380

602 270

88 880

2 042 755

2 242 985

Aust-Agder

720 000

23

18

778 000

591 364

62 100

1 777 229

1 901 765

Vest-Agder

450 000

12

7

450 000

288 250

0

1 160 450

1 322 200

Rogaland

500 000

9

7

500 000

269 000

52 000

1 427 000

1 656 000

Hordaland

860 000

43

27

883 250

177 220

23 250

2 211 725

1 894 505

Sogn og Fjor.

760 000

52

28

760 000

625 750

0

2 044 000

2 178 250

Møre og Ro.

540 000'

25

21

540 000

461 900

0

1 948 275

2 026 375

Sør-Trøndelag

790 000

60

20

790 000

575 090

0

1 824 975

2 039 885

Nord-Trøndelag

600 000

59

10

595 500

315 950

0

531 010

810 560

Nordland

520 000

17

10

517 430

519 275

0

1 523 900

1 522 315

Troms

480 000

15

7

480 000

255 425

0

1 152 625

1 031 200

Finnmark

150 000

6

3

149 970

57 550

0

397 800

490 220

Sum

10 620 000

556

306

11 195 965

8 684 636

628 317

28 431 203

30 016 475

Videre retningslinjer

Ordningen med tilskudd til restaurering av freda og verneverdige bygninger har kontaktflater mot flere andre tilskuddsordninger i landbruket:

Først og fremst bør ordningen ses i sammenheng med spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap. Gårdsbebyggelsen er en viktig del av kulturlandskapets helhet. Det kan være ønskelig at innsatsen pø disse to områdene samordnes, slik at resultatet blir bevaring av større miljøer. Helhetlige miljøer vil ofte være en forutsetning for å kunne trekke turister til stedet. En slik strategi vil i større grad kunne dekke behovet mht. feks. gardsanlegg/setergrender. Departementet vil i den forbindelse vise til prosjektet kulturlandskap - freda og verneverdige bygninger, jfr. rundskriv M-22/95.

Videre bør ordningen i en næringsutviklingssammenheng koordineres med midler til bygdeutvikling (BU-midler). I forskriften er det lagt opp til at restaureringstiltak ikke kan støttes av begge tilskuddsordningene. Eventuelle samspilleffekter mellom restaureringstiltak og feks. bygdeturismesatsing bør likevel vurderes. Innenfor en helhetlig plan kan det være hensiktmessig at tilskudd til restaurering av bygninger relateres til bruken av BU-midler og omvendt. På den måten kan restaureringstiltak få større verdi.

Ordningen bør dessuten samordnes i forhold til miljøtiltak så langt det er formålstjenlig. Dette kan ha særlig betydning mht. å sikre at evt. miljøtiltak innpasses i bygningsmiljøet etter en samlet plan. Det er videre viktig at det stilles krav i forbindelse med tilskudd til restaurering av fjøsbygninger mv. om at nødvendig miljøtiltak er planlagt/gjennomført for å hindre forurensninger. Landbruksavdelingene bør vurdere muligheten for oppfølging på dette området innenfor tidligere faser i saksbehandlingen, feks. i søknads-/planleggingsfasen.

Departementet vil videre peke på ønsket og mulighetene for et utvidet samarbeid med miljøvernsiden. Innenfor forskriften er det allerede lagt opp til at fylkeskulturminnemyndigheten (-konservatoren) skal trekkes med i saksbehandlingen. Et styrket samarbeid også på den finansielle siden er ønskelig for å ivareta større og krevende gårdsanlegg ol. For restaurering av husmannsplasser/sætermiljøer kan det være aktuelt å dreie samarbeidet mot friluftsinteressene. Samfinansiering må evt. samordnes på kommunenivå. Vilkåret er fortsatt at tiltaket kan settes inn i en næringsutviklingssammenheng. Det vises forøvrig til felles rundskriv fra Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet av 23.1.95 om miljøbasert næringsutvikling.

Departementet ønsker også å understreke at våninghus/kårbolig i utgangspunktet ikke er berettiget tilskudd. Ordningen med tilskudd til restaurering av freda og verneverdige bygninger er ikke ment å være en finansieringskilde for privat bolig. Tilskudd til restaurering av boligbebyggelse kan evt. bare gis til tiltak med formål innenfor bygdeturisme/utleie ol. Det må i så fall kreves godt dokumenterte planer for virksomheten.

Kvoter og rapportering 1995

Ved jordbruksavtalen 1994 ble det avsatt 15 mill kr til ordningen med tilskudd til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket for 1995. Innenfor rammen på 15 mill kr er det lagt opp til at prosjektet kulturlandskap - freda og verneverdige bygninger skal tilgodeses med 1 mill kr, slik at det blir 14 mill kr å fordele til fylkene.

Fordelingen av kvoter har skjedd pd grunnlag av tidligere års kvoter, avpasset etter rapporteringen om bruk og behov av midler. Departementet har således kommet fram til følgende fylkesfordeling:

Østfold

600.000

Rogaland

550.000

Akershus

400.000

Hordaland

1.200.000

Hedmark

750.000

Sogn og Fjordane

1.250.000

Oppland

1.250.000

Møre og Romsdal

650.000

Buskerud

1.200.000

Sør-Trøndelag

1.000.000

Vestfold

350.000

Nord-Trøndelag

1.000.000

Telemark

950.000

Nordland

650.000

Aust-Agder

850.000

Troms

600.000

Vest-Agder

550.000

Finnmark

200.000

Departementet gjør oppmerksom på at fylkene har adgang til å overføre ubrukte midler avsatt til ordningen i 1995 til samme formål i 1996. Departementet vil imidlertid kunne komme tilbake til en evt. omfordeling av fylkeskvotene dersom det viser seg å være behov for dette.

Postering skal skje som før, dvs. alle utbetalinger skal belastes LUF, kto.nr 810340-02-08.

Rapportering om bruken av midler skal skje innen 15. januar 1996. Rapportering er et viktig element i et mål-/resultatstyringsopplegg, og fylkesmennene må ta høyde for en utvidet rapportering iforhold til tidligere år. Departementet vil komme nærmere tilbake til hva rapportene skal inneholde.

Med hilsen

Martin Holtung

Johan Kollerud

Saksbehandler: Morten HaugerudØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55