M-39/1996 - Endring av forskrift om tilskott ved nedslakting av sauebesetning p.g.a. sjukdommen mædi

R-481 (01.11.1996)

Rundskriv
M-39/1996

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1996/05065

1. november 1996

Forskrift om tilskott ved nedslakting av sauebesetning på grunn av sjukdommen mædi (utgått)

Til

FyIkesmannen landbruksavdelingen alle fylker, Kommunene i Rogaland og Hordaland, FyIkesveterinærene, Distriktsveterinærene i Rogaland og Hordaland, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk sau- og geitalslag, Statens Dyrehelsetilsyn

Vedrørende endring av forskrift om tilskott ved nedslakting av sauebesetning på grunn av sjukdommen mædi

Vedlagt oversendes Forskrift om tilskott ved nedslakting av sauebesetning på grunn av sjukdommen mædi fastsatt av Landbruksdepartementet 01.11.96. Formålet med forskriften er å virke til hjelp for brukere som slakter ned sauebesetningen som ledd i bekjempelsen av mædi.

Forskriften av 20.05.94 er endret og harmonisert med tilsvarende forskrift om tilskott ved nedslakting på grunn av scrapie. De viktigste endringene er følgende:

• FyIkesmannen gir etter søknad tilsagn om tilskott for nedslakting og utbetaler tilskottet på grunnlag av dokumentert slakting.

• Tilskottet er knyttet til nedslaktingen og det stilles ikke betingelser til anvendelse av tilskottet.

• Tilskottet økes til kr 1000,‑ pr. vinterfora sau som blir slaktet.

• Brukere med besetninger som ble restriksjonsbelagt i 1995 og 1996 før denne forskriftens ikrafttreden og som nedslaktes får utbetalt kr 1000,- pr. anskaffet livdyr uavhengig av om det blir innkjøpt eller rekruttert fra egen stamme. Landbruksdepartementet (Tiltaksfondet) etterbetaler tilskott til brukere som allerede har mottatt tilskott for innkjøpte dyr beregnet etter forskriften av 20.05.94.

Produksjonstillegg for husdyr

For brukere som er pålagt restriksjoner på grunn av mædi og som inngår frivillig nedslaktingsavtale med veterinærmyndigheten, beregnes og utbetales produksjonstillegg for husdyr i 3 år på grunnlag av dyretallet ved siste registreringstidspunkt for restriksjonen ble pålagt. Det kan utbetales produksjonstillegg for dyrehold på dette grunnlag så lenge brukeren ikke mottar produksjonstillegg for dyrehold på landbrukseiendommen(e) som gir tilsvarende utbetaling. For besetninger som ble restriksjonsbelagt i 1996 betyr dette at det kan utbetales produksjonstillegg t.o.m. ut fra registreringsdato 31.12.98.

Areal- og kulturlandskapstillegg (AK-tillegg)

Areal- og kulturlandskapstillegg for dyr på utmarksbeite beregnes og utbetales etter antall dyr oppgitt i kode 430 på søknadsskjema pr. 31. juli før besetningen ble restriksjonsbelagt. Det kan utbetales AK-tillegg for dyrehold på dette grunnlag så lenge brukeren ikke mottar AK-tillegg for dyrehold på landbrukseiendommen(e) som gir tilsvarende utbetaling. Dette er begrenset til maksimalt 3 år. For besetninger som ble restriksjonsbelagt for 31.07.96 betyr dette at det kan utbetales produksjonstillegg t.o.m. ut fra registreringsdato 31.07.99.

Det er i utgangspunktet ikke adgang til å la jorda ligge brakk for søkere som har inngått frivillig nedslaktingsavtale med veterinærmyndighet. Brukere med lavere dyretall enn normalt og som ikke får omsatt grovforet, vil etter forskrift om AK-tillegg, § 4, pkt. 3 kunne få avkorting i utbetalingen av AK-tillegg grunnet svak drift. Fylkesmannen kan imidlertid i slike tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsene og foreta manuell utbetaling av AK-tillegget.

Nedslaktingstidspunkt

Fylkesmannen setter i tilsagn om tilskott (§ 7) en frist for når slaktingen skal være gjennomført.

Rapportering/utbetaling

Fylkesmennene skal sende inn rapporter over gitte tilsagn pr. 31.12. og 30.06 hvert år. Det opprettes ny tilskottskode i Løyvd tilskott, jordbruk, med benevningen - Tilskott ved nedslakting, mædi - kode 393.

Utbetaling av tilskott belastes Tiltaksfond for småfe og fjørfe mm. konto nr. 810 48103 04.

Med hilsen

Martin Holtung

Kjell Nyhus

Saksbeh.: Per FinsetØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55