M-77/1994 - Tilskott til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket.- Tilleggskvoter for 1994.

(07.11.1994)

Rundskriv
M-77/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/10255

07.11.1994

Til

Fylkesmennene og kommunene

Tilskott til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket.- Tilleggskvoter for 1994.

Vi viser til rundskriv M- 18/94 med fordeling av fylkeskvoter for ordningen med tilskott til restaurering av freda og verneverdige bygninger.

For 1994 er det avsatt 10 mill kroner til denne ordningen. Dette beløpet ble fordelt i fylkeskvoter på begynnelsen av året, jfr M- 18/94. Rapporter fra fylkene viser at ikke alle tilgjengelige midler ble oppbrukt i 1993. Dette gir grunnlag for tildeling av ekstra kvoter til enkelte fylker i år., jfr følgende oversikt over kvotefordeling.

Fylke

Opprinnelig kvote

Økt kvote

Total kvote 1994

Østfold

360 000

0

360000

Akershus

300 000

0

300 000

Hedmark

700 000

0

700 000

Oppland

1 000 000

0

1 000 000

Buskerud

700 000

80 000

780 000

Vestfold

300 000

0

300 000

Telemark

810 000

0

810000

Aust-Agder

640 000

80 000

720 000

Vest-Agder

450 000

0

450 000

Rogaland

500 000

0

500 000

Hordaland

810 000

50 000

860000

Sogn og Fjordane

680 000

80 000

760 000

Møre og Romsdal

540 000

0

540 000

Sør-Trøndelag

740 000

50 000

790 000

Nord-Trøndelag

520 000

80 000

600 000

Nordland

400 000

80 000

480 000

Troms

400 000

80 000

480 000

Finnmark

150 000

0

150 000

Sum

10 000 000

580 000

10 580 000

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at udisponerte midler av tildelt kvote blir trukket inn ved årets utløp og disse midlene inngår i fordeling av neste års kvoter. Det er altså ikke anledning for fylkene til å overføre udisponerte midler fra et år til neste år.

Derimot har fylkene anledning til å disponere eventuelle inndratte midler i eget fylke. Inndratte midler kan påplusses egen tilskottskvote og gi grunnlag for ny innvilgning.

Vi viser også til rundskriv M-18/94 og minner om rapportering innen 15. januar 1995.

Av rapporten skal det klart fremkomme:

  • Ansvar pr 31.12.93
  • Antall søknader, antall tilsagn
  • Innvilga, utbetalt og eventuelle inndratte beløp
  • Ansvar pr 31.12.94
  • Anslått behov for midler for 1995
  • Oversikt over hvilke type prosjekter som er løyvd tilskott
  • Vurdering av hvordan ordningen har virket i forhold til formålet

Det mottas gjerne synspunkter på regelverk og forvaltning og også forslag til potensielle forbedringer.

NB!
Ved en inkurie har dette rundskrivet i første omgang blitt sendt ut med feil rundskriv-nr, feil S-nr og feil arkiv nr. Vi viser i denne sammenheng til rundskriv M-53/94, datert 31.10.1994, om tilleggskvoter for 1994 til freda og verneverdige bygninger i landbruket som dessverre har fått samme rundskriv-nr som et tidligere rundskriv (om endra jordarbeiding.) Vi ber om at M-53/94 om freda og verneverdige bygninger makuleres og erstattes av M-77/94. Vi beklager det inntrufne og håper at det ikke har medført arkivmessige problemer.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Ragnar Mjelde

Saksbehandler Johan KollerudØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55