Meld. St. 12 (2010–2011)

Bistand til nordmenn i utlandet

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Utenriksdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 1. april 2011 om bistand til nordmenn i utlandet blir sendt Stortinget.