Meld. St. 12 (2010–2011)

Bistand til nordmenn i utlandet

Til innholdsfortegnelse

1 Liste over departementer, etater og organisasjoner som har vært invitert til å komme med innspill i forbindelse med arbeidet med meldingen

 • Statsministerens kontor

 • Justisdepartementet

 • Arbeidsdepartementet

 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Helsedirektoratet

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Kripos

 • NAV

 • Oslo politidistrikt

 • Skatt øst

 • Utlendingsdirektoratet

 • Adopsjonsforum

 • Advokatforeningen

 • ANSA – Association of Norwegian Students Abroad

 • Dixi ressurssenter

 • Flyktningehjelpen

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Islamsk Råd Norge

 • Norsk Reiselivsforum

 • Redd Barna

 • Røde kors

 • Sjømannskirken

 • Stiftelsen Kirkens Fengselsarbeid (KIFA)

 • Norges Rederiforbund