Meld. St. 29 (2012–2013)

Morgendagens omsorg

Til innholdsfortegnelse

9 Økonomiske og administrative konsekvenser

Figur 9.1 

Figur 9.1

«Dette kan vi ikke spare oss ut av. Dette må vi utvikle oss ut av.»

Kilde: Fredericia kommune

For å sikre gode og bærekraftige omsorgstjenester i framtida legger denne meldingen vekt på å skape nye løsninger på helse- og omsorgsoppgavene, ved å mobilisere samfunnets samlede omsorgsressurser på nye måter, ta i bruk ny teknologi, nye faglige metoder, endre organisatoriske og fysiske rammer og støtte kommunenes forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid.

Samfunnet står overfor store omsorgsutfordringer de nærmeste tiårene. Det er allerede nå nødvendig å planlegge og sette i verk tiltak for å redusere det raske behovet for vekst i omsorgstjenestene som venter oss om 10–15 år. Dette kan blant annet gjøres ved å utnytte den rolige demografiske perioden vi nå er i, til å modernisere eksisterende bygningsmasse og investere i kompetanseoppbygging. Ved å fordele investeringskostnadene over hele perioden er målet å få til en jevnere utbyggingstakt fram mot 2030.

Meldingen inneholder på denne bakgrunn et innovasjonsprogram for morgendagens omsorg, som sammen med en rekke programmer og tiltak skal innarbeides i dagens omsorgsplan med et tidsperspektiv fram til 2020. Tiltakene gjennomføres som en samlet plan både for å utnytte felles administrative ressurser og møte kommunene på en helhetlig og koordinert måte.

Regjeringen kommer tilbake til de ulike programmer og tiltak i det enkelte års statsbudsjett, og det tas forbehold om at de vil bli gjennomført når det er budsjettmessig dekning.

Det presiseres at det ikke legges opp til tiltak som vil endre ansvarsdelingen mellom stat og kommune.

Til forsiden