Meld. St. 29 (2012–2013)

Morgendagens omsorg

Til innholdsfortegnelse

Litteratur

Abrahamsen, Jenny Foss (2009): Undersøkelse om frivillige tjenester på norske sykehjem. Omsorg 1/2010, s. 31–32. Bergen: Fagbokforlaget.

Agenda Kaupang (2012): En naturlig avslutning på livet. Mer helhetlig pasientforløp i samhandlingsreformen. Palliativ omsorg, trygghet og valgfrihet. Sluttrapport 31. oktober 2012 på oppdrag fra KS. Oslo: Agenda Kaupang.

Andersen, Lotte Bøgh, Carsten Greve, Kurt Klaudi Klausen og Jacob Torfing (red.) (2012): En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar. Et debatoplæg om en ny dansk forvaltningspolitik. http://www.forvaltningspolitik.dk.

Andersen, Torbjørn Herlof (2011): Det er slik livet er. Perspektiver fra et forskningsprosjekt om menn som primære omsorgspersoner for partner/ektefelle med betydelig omsorgsbehov. Senter for omsorgsforkning Østlandet, rapportserie 1/2011. Gjøvik: Høgskolen i Gjøvik.

Bakken, Runar (2009): Englevakt. Rekruttering til en eldreomsorg i krise. Oslo: Manifest forlag.

Barstad, Steinar (2006): Seniorland – Omsorgsscenarier for de nye gamle. Hovedfagsoppgave i samfunnsplanlegging. Høgskolen i Lillehammer og Universitetet i Tromsø.

Barstad, Steinar (2007): Fra gentrifisering til gerontofisering. Artikkel i Aldring og livsløp nr 4/2007. Oslo: Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring.

Bason, Christian, Sune Knudsen og Søren Toft (2009): Sæt borgeren i spil. København: Gyldendal Public.

Batt-Rawden, Kari Bjerke og Liv Johanne Solheim (2011): Sosiale årsaker til sykefravær. En kvalitativ studie av sykemeldte med psykiske lidelser og muskel-skjelettlidelser i Norge. ØF-rapport nr 03/2011. Lillehammer: Østlandsforskning.

Bogen, Hanne og Karin Høyland (2006): Egen bolig – også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. Trondheim: SINTEF byggforsk.

Borgan, Jens-Kristian (2012): Pleie- og omsorgsstatistikk 1962–2010. SSB-rapport 10/2012. Oslo: Statistisk Sentralbyrå.

Borge, Lars Erik og Marianne Haraldsvik (2005): Ressursbruk og tjenestetilbud i institusjons- og hjemmetjenesteorienterte kommuner. Trondheim: Senter for økonomisk forskning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Bostrøm, Vibeke og Per Gunnar Disch (2012): Lindrende omsorg ved livets slutt. En evaluering av kompetanseutviklingsprogram i Vestfold. Senter for omsorgsforskning, rapportserie nr. 2-2012. Porsgrunn: Høgskolen i Telemark.

Breen, Tor, Arild Løvik og Geir Moe (2008): Samvirke innen offentlige tjenester. Pleie og omsorg. Det Kgl. Selskap for Norges Vel, FoU-prosjekt nr. 074024.

Brevik, I. og K. Høyland (2007): Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon ti år etter HVPU-reformen. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning.

Brevik, Ivar (2010) De nye hjemmetjenestene – langt mer enn eldreomsorg. Utvikling og status i bruk av hjemmebaserte tjenester 1989–2007. NIBR-rapport 2010:2. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning.

Børslett, Edel Johanne Austli, Gerhard Heilmann, Lillian Lillemoen og Reidar Pedersen (2011): La etikken blomstre i praksis – en bok om systematisk refleksjon i arbeidshverdagen. http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/litteratur/pdf/etikkbok-refleksjon2011.pdf. Bærum og Oslo.

Copenhagen co’creation (2009): Designing for change. Manifesto 09. København: copenhagen-cocreation.com.

Council of Europe (2009): Code of Good Practice for Civil Participation in the Decision-Making Process. Adopted by the Conference of INGOs at its meeting on 1st October 2009. Conf/Ple(2009)Code1. Strasbourg: Council of Europe.

Damvad (2011a): Velferdsteknologi i fremtiden. Rapport 14. juni 2011 utarbeidet til NHO og Tekna.

Damvad (2011b): Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. Evaluering utarbeidet av Damvad og Oslo Economics.

Digmann, Annemette, Kirsten E. Jensen og Jens P. Jensen (2012): Vi er på vej. Offentlig innovation 2.0. København: Gyldendal Business.

Disch, Per Gunnar og Einar Vetvik (2009): Framtidas omsorgsbilde. Senter for omsorgsforskning Sør, rapportserie nr. 1-2009. Kristiansand: Høgskolen i Agder.

Døhl, Øystein (2011): Data fra undersøkelse i Trondheim kommune gjengitt i artikkelen: Den moderne velferdsstaten. Flere sykehjemsplasser løser ikke eldrekrisen. Mandag Morgen nr. 14, 11. april 2011 s. 6–9. Oslo: Mandag Morgen.

Daatland, Svein Olav, M. Veenstra og I. A. Lima (2009): Helse, familie og omsorg over livsløpet. NOVA-rapport nr 9/09. Oslo: Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring.

Daatland, Svein Olav og Marijke Veenstra (red.) (2009): Bærekraftig omsorg? Familien, velferdsstaten og aldringen av befolkningen. NOVA-rapport nr 2/2012. Oslo: Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring.

Finnvold, J. E. (2011): Yrkesdeltaking og erfaringar med kommunale støtteordningar og hjelpetilbod hos mødrer med funksjonshemma barn. Oppdrag for Kaasa-utvalet. Vedlegg 2 i NOU 2011: 17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg. Oslo: Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring.

Frivilligrådet (2010): Et sterkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet. Danmark: Frivilligrådet.

Gjeldsvik, Martin (2007): Innovasjonsledelse. Ledelse av innovasjon og internt entreprenørskap. Bergen: Fagbokforlaget.

Gjerberg, Elisabeth, Arlid Bjørndal og Louise Forsetlund (2009): Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Kunnskapsoppsummering. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1-2009. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Gjertsen, Hege, Gisle Solvoll og Trude Gjernes (2012): Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene. En studie av omfang, nytte og kostnader ved rapporterings- og dokumentasjonsarbeid i kommunale pleie- og omsorgstjenester. NF-rapport nr. 12/2012. Bodø: Nordlandsforskning.

Gulbrandsen, Trygve og Guro Ødegård (2011): Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser. ISF-rapport 2011:1. Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Hagestad, Gunhild (2006): Besteforeldre og barns oppvekstvilkår: Et tregenerasjonsperspektiv. Forskningsprosjekt 2002–2005. Oslo: Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring.

Hansen, Inger Lise Skog og Anne Skevik Grødem (2012): Samlokaliserte boliger og store bofellesskap. Perspektiver og erfaringer i kommunene. Oslo: Fafo.

Hansen, Thomas (2012): Å gi omsorg – hvor belastende er det? Nova-artikkel 30. november 2012, http://www.nova.no/id/26177.0. Oslo: Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring.

Hansen, T., B. Slagsvold og R. Ingebretsen (2012): Å gi personlig pleie til foreldre: Går det ut over psykisk velvære? Tidsskrift for velferdsforskning, 15(3), s. 176–192. Oslo: Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring.

Hanssen, Gro Sandkjær og Marit K. Helgesen (2012): Hvordan påvirker juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringen i den kommunale omsorgssektoren? NIBR-rapport 2012:26. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning.

Harkin, James og Julia Huber (2004): Eternal Youths: How the baby boomers are having their time again. London: Demos.

Helsedirektoratet (2010): Hva kan offentlig statistikk si oss om prioriteringer i pleie- og omsorgstjenesten? Rapport IS-1863.

Helsedirektoratet (2011a): Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene. Rapport IS-1924.

Helsedirektoratet (2011b): Prosjekt Familieveiviser. Rapport IS-0341.

Helsedirektoratet (2012): Velferdsteknologi. En fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013–2030. Rapport IS-1990.

Hoen, Hallvard og Une Tangen (2011): Velferdsteknologiundersøkelse. Oslo: KS, Innovasjon og utvikling.

Holmøy, Erling, Julie Kjevik og Birger Strøm (2013): Utviklingen i arbeidskraftbehovet i helse- og omsorgssektoren fremover. SSB-notat. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Hovlin, Karin; Sofie Arvidsson, Mikael Hjorth og Anders Ljung (2011): Tjänsteinnovationer i offentlig sektor - Behov av forskningsbaserad kunskap och kompetens, Governo AB, Vinnova Rapport 2011:12. Stockholm.

Husebø, Bettina S. og Stein Husebø (2012) Behandling ved livets slutt- legen har nøkkelposisjonen. Nordisk tidsskrift for pallativ medisin. Nr. 3/2012. Fagbokforlaget.

Hvinden, Bjørn og H. Johansson (red.) (2007). Citizenship in Nordic Welfare States. Dynamics of choice, duties and participation in a changing Europe. London & New York: Routledge.

Høyland, Karin (2001): Ny sykehjemsmodell, et bedre tilbud. Erfaringer fra tre nye sykehjem. Trondheim: SINTEF Bygg og miljø, Arkitektur og byggteknikk.

Haarr, Kjersti Helene og Anne Katrine Folkman (2013): Samhandling, folkehelse og frivillighet. Nye former for engasjement og deltakelse innenfor helse- og omsorgssektoren? Rapport 1/2013. Oslo/Sandnes: Diakonhjemmets Høgskole.

Ingebretsen, Reidun (2011): Omsorgstjenester til personer med etnisk minoritetsbakgrunn. En kartlegging i norske kommuner. NOVA-rapport 28/2011. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Integrations- och jämställdhetsdepartementet (2008): Överenskommelse mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Utdrag fra protokoll vid regeringssammanträde 2008-10-23, IJ2008/2110/UF (delvis). Stockholm: Integrations- och jämställdhetsdepartementet.

Jensen, Kirsten E, Jens P. Jensen, Annemette Digmann og Henrik W. Bendix (2008): Principper for offentlig innovasjon. Fra best practice til next practice. Danmark: Børsen Forlag.

Johansen, Vegard og Anne Lofthus (2011): Kommunenes rekruttering til og oppfølging av frivillig omsorg. ØF-notat nr. 11/2011. Lillehammer: Østlandsforskning.

Karlsen, Hilde (2012): Not so unconventional after all? A quantitative study of men in care-oriented study programmes and professional occupations in Norway. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Kjellberg, Jakob og Rikke Ibsen (2012): Træning som hjælp. Økonomievaluering. Notat/Projekt 3378 april 2012. København: Dansk Sundhedsinstitut.

Knudsen, Knud (2012): European grandparents’ solicitude: Why older men can be relatively good grandfathers. Acta Sociologica nr. 3/2012 s. 231–250. USA: Sage publications.

KMD Analyse (2010): Digitalisering af ældreplejen – Potentialer og holdninger. Danmark: KMD.

KS (2005): På sporet av en lokal frivillighetspolitikk?

KS (2008): Sammen om det gode liv.

KS (2010): Frivillighetsundersøkelse gjennomført av KS november 2010.

KS (2012): Innspill til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med Melding til Stortinget om innovasjon i omsorgstjenestene.

KS (2013): Budsjettundersøkelsen for 2013.

Kuhnle, Stein (2001): Den skandinaviske velferdsstat i det globale konkurransesamfunn. I A.-H. Bay, B. Hvinden, C. Koren (red.) Virker velferdsstaten? Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Landmark, B. F, I. Kirkehei, K. G. Brurberg og L. M. Reinar (2009): Botilbud til mennesker med demens. Rapport nr. 11-2009. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Landmark, Bjørg Th. og Mette Raunkiær (red.) (2012): Å dø hjemme. Omsorg – Nordisk tidsskrift for palliative medisin nr 3/2012. Oslo: Fagbokforlaget.

Lasky, Elisabeth Victoria (2011): A European Framework Agreement with Civil Society for a Less Distant European Union? Rapport fra ECAS. Brussel: European Citizen Action Service.

Lingsom, Susan (1997): The substitution issue. Care policies and their consequences for family care. NOVA-rapport 97:6. Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo.

Lorentzen, Håkon (2012): Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator? Rapport 2012:4. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 28 (2011–2012) Gode bygg for eit betre samfunn. Kommunal- og regionaldepartementet.

Meld. St. 9 (2012–2013) Én innbygger – én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren. Helse- og omsorgsdepartementet.

Meld. St. 10 (2012–2013) God kvalitet – trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet.

Meld. St. 17 (2012–2013) Byggje – bu –leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Kommunal- og regionaldepartementet.

Meld. St. 18 (2012–2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 23 (2012–2013) Digital agenda for Norge. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Moland, Leif E. og Ketil Bråthen (2012): Langturnus og hele stillinger i Bergen kommune. Arbeidstid i tjenester for utviklingshemmede og psykisk syke. Fafo-rapport 2012:60. Oslo: Fafo.

Myskja, Audun (2011): Integrated music in nursing homes – an approach to dementia care. Doktorgradsavhandling. Bergen: Universitetet i Bergen.

Månsson, Maritha (2007): Hemrehabilitering: vad, hur och för hvem? Stockholm: Fortbildning AB.

Nergård, Trude Brita (2009): Mangfoldig omsorg. Tre innvandrergrupper forteller om sine forventninger til alderdommen. Nova-rapport 16/2009. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Ness, Nils Erik, Toril Laberg, Malene Haneborg, Eline Rygh, Randi Granbo, Lise Færevaag og Hege Butli (2012): Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Prosjektgruppe Hverdagsrehabilitering i Norge. Samarbeid mellom Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Sykepleierforbund. Rapport 28. september 2012.

NorgesBarometeret (2012): Kommunebarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag fra NSF. september 2012. Rapport 4:2012. Oslo: NorgesBarometeret AS.

NOU 1997: 17 Finansiering og brukerbetaling for pleie- og omsorgstjenester. Sosial- og helsedepartementet.

NOU 2001: 03 Velgere, valgordning, valgte. Kommunal- og regionaldepartementet.

NOU 2003: 19 Makt og demokrati. Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt. En sammenhengende helsetjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet.

NOU 2010: 5 Aktiv deltakelse, likeverd og innkludering – Et helhetlig hjelpemiddeltilbud. Arbeidsdepartementet.

NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg. Helse- og omsorgsdepartementet.

NOU 2011: 17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg. Helse- og omsorgsdepartementet.

OECD (2012): Health at a Glance: Europe 2012. OECD/European Commission.

Prop. 91 L (2010–2011) Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Helse- og omsorgsdepartementet.

Prop. 90 L (2012–2013) om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi). Helse- og omsorgsdepartementet.

Rambøll (2012): Undersøkelse om rehabilitering i kommunene. Erfaringer med tilbud gitt i brukers hjem/vante miljø. På oppdrag for Helsedirektoratet. Rapport IS-365.

Respons Analyse (2013): Frivillig innsats for idrettslag eller andre områder. Oslo: Kulturdepartementet.

Ringholm, Toril, Nils Aarsæther, Peter Bogason og May-Britt Ellingsen (2011): Innovasjonsprosesser i norske kommuner. Åpninger, pådrivere og mellomromskompetanse. NORUT Rapport nr. 2/2011. Tromsø: Northern Research Institute.

RO (2004): Bestiller-utførermodellen i pleie- og omsorgstjenesten – en kartlegging av kommuner og bydeler. Stjørdal: Ressurssenter for omstilling i kommunene.

Roksvaag, Kristian og Inger Texmon (2012): Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035. Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2012. SSB-rapport 14/2012. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Romøren, Tor Inge (2006): Yngre personer som mottar hjemmetjenester : hvem er de, hva slags hjelp får de og hvorfor øker antallet så sterkt? Rapportserie 2006:8. Gjøvik: Høgskolen i Gjøvik.

Romøren, Tor Inge (2007): Kommunale hjemmetjenester – fra eldreomsorg til yngreomsorg? Artikkel i tidsskriftet Aldring og livsløp nr 1/2007 (NOVA). Oslo: Fagbokforlaget.

Rønning, Rolf, Tuva Schanke og Vegard Johansen (2009): Frivillighetens muligheter i eldreomsorgen. ØF-rapport nr 11/2009, kapittel 3.2. Lillehammer: Østlandsforskning.

Rønning, Rolf (2011): Frivillige og lønnede på samme lag. ØF- rapport nr: 18:2011. Lillehammer: Østlandsforskning.

Rønning, Rolf og Håvard Teigen (2007): En innovativ forvaltning. Bergen: Fagbokforlaget.

Rådet for den europeiske union (2012): Rådets erklæring om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene (2012): vejen frem. Dok. nr. 17468/12 SOC 992 SAN 322. Brussel 7. desember 2012.

Salomon, Joshua A., Haidong Wang, Michael K. Freeman, Theo Vos, Abraham D. Flaxman, Alan D. Lopez og Christopher J. L. Murray (2012): Healthy life expenctancy for 187 countries, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden Disease Study 2010. Lancet 2012, Volume 380, s. 2144–2162. Boston, USA: Harvard University.

Sandell, Anci (2013): Musik för kropp och själ. Modell för interaktiv musikterapi. Gøteborg: Nordic School of Public Health NHV.

Selbæk, Geir (2008): Psykososiale tiltak, pleiekultur og omgivelsenes betydning for å motvirke adferdsforandringer ved demens. Prøveforelesning 9. juni 2008 til doktorgrad. Oslo: Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo.

Selle, Per og Karl Henrik Sivesind (2009): Does Public Spending «Crowd Out» Nonprofit Welfare? Civil Society in Comparative Perspective. Bingley: Emerald Group Publishing Limited.

Selle, Per og Dag Wollebæk (2012): Sivilsamfunn og tillit. Artikkel i antologien Helge Skirbekk og Kari Steen-Johnsen: Tillit i Norge. Oslo: Res Publica forlag.

Sivesind, Karl Henrik (2007): Frivillig sektor i Norge 1997–2004. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Sivesind, Karl Henrik (2008): Halvveis til Soria Moria. Ikke-kommersielle velferdstjenester – politikkens blinde flekk? Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Slagsvold, Britt og Per Erik Solem (red.) (2005): Morgendagens eldre. En sammenligning av verdier, holdninger og atferd blant dagens middelaldrende og eldre. NOVA-rapport 11/05. Oslo: Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring.

Sosial- og helsedirektoratet (2006): Gode løsninger – hva er det? – hvor finnes de? Rapport IS-1318.

SOU 2008:113 Bo bra hela livet. Socialdepartementet, Sverige.

St.meld. nr. 39 (2006–2007) Frivillighet for alle. Kultur- og kirkedepartementet.

St.meld. nr 7 (2008–2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge. Nærings- og handelsdepartementet.

St.meld. nr. 25 (2005–2006) Mestring, muligheter og mening – Framtidas omsorgsutfordringer. Helse- og omsorgsdepartementet.

Statens helsetilsyn (2003): Pleie- og omsorgstjenesten i kommunene: Tjenestemottakere, hjelpebehov og tilbud. Rapport nr. 10/2003.

Statens helsetilsyn (2009): Omsorgslønnsordningen – en kunnskapsoppsummering. Internserien 7/2009.

Statens helsetilsyn (2011): Krevende oppgaver med svak styring. Rapport nr. 5/2011.

Statens Seniorråd (2012): Innspill til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med Melding til Stortinget om innovasjon i omsorgstjenestene.

Statistisk sentralbyrå (2010): Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner. SSBmagasinet 11. januar 2010.

Statistisk sentralbyrå (2011): Innovasjon i offentlig sektor. SSB-rapport 25/2011.

Statistisk sentralbyrå (2012): Statistikkbanken. Kostra-statistikk, Iplos-statistikk og befolkningsstatistikk.

Svare, Helge (2009): Menn i pleie og omsorg – brødre i hvitt. Oslo: Universitetsforlaget.

Sørensen, Eva og Jacob Torfing (2012): Offentlig ledelse av frivilliges samproduksjon av velfærdsservice. Danmark: Roskilde universitet.

Teigen, Håvard, Terje Skjeggedal og Asgeir Skålholt (2010): Kommunesektorens innovasjonsarbeid – ein analyse av verkemiddel og verkemiddelaktørar. ØF-rapport 2010/11. Lillehammer: Østlandsforskning.

Thorslund, Mats og Marti G. Parker (2005): Hur mår egentligen de äldre? Motstridiga forskningsresultat tyder på både förbättrad och försämrad hälsa. Läkartidningen nr. 43 2005, Vol. 102, s. 3119–3124. Stockholm: Sveriges läkarförbund.

Thygesen, Hilde (2009): Technology and good dementia care: A study of technology and ethics in everyday care practice. Doktorgradsavhandling. Oslo: Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo.

Unece (2012): Ensuring a society for all ages: Promoting quality of life and active ageing. Vienna Ministerial Declaration, Wien 20. september 2012. Geneve: United Nations Economic Commission for Europe.

United Nations (2001): World Population Ageing: 1950–2050. ST/ESA/SER.A/207. Department of Economic and Social Affairs Population Division. New York: United Nations Publications.

Wackers, Ger (2012): – Har du akseptert at jeg skal dø? Artikkel i Morgenbladet 21.–27. september 2012. Oslo.

Wollebæk, Dag og Karl Henrik Sivesind (2010): Fra folkebevegelse til filantropi. Frivillig sektor i Norge 1997–2004. Rapport 2010:3. Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Aase, Per, Karin Johansson, Anders Kottorp og Lena Rosenberg (2012): Projektredovisning Äldreboende för HBT-personer. Sverige: Per Aase Arkitektkontor AB og Karolinska Institutet.

Til forsiden