Meld. St. 9 (2010–2011)

Fullskala CO2-håndtering

Til innholdsfortegnelse

6 CO2-håndtering internasjonalt

Det internasjonale energibyrået (IEA) og FNs klimapanel peker på at CO2-håndtering vil være et sentralt tiltak i utviklingen mot lavere klimagassutslipp. Dette forutsetter at en rekke land satser på teknologi- og kompetanseutvikling og utvikler prosjekter for CO2-håndtering. Ved å bygge på våre erfaringer fra Sleipner- og Snøhvitprosjektene, satsing på FoU og ved å være tidlig ute med fangst av CO2 fra avgasser fra kraftverk, ønsker Norge å bidra til teknologiutvikling, læring og derigjennom reduserte kostnader på sikt. Erfaringsoverføring fra norske prosjekter til andre land vil bidra til å fremme CO2-håndtering internasjonalt. Samtidig bidrar deltakelse i internasjonalt samarbeid til å styrke kompetanseoppbyggingen hos norsk industri, forskningsmiljøer og myndigheter.

Kapitlet gir en oversikt over CO2-håndtering internasjonalt, og Norges plass i dette bildet. Kapittel 6.1 beskriver regjeringens handlingsplan for det internasjonale arbeidet med CO2-håndtering, samt noen viktige internasjonale samarbeidsfora. Status for fullskala CO2-håndteringsprosjekter og pilotanlegg beskrives i henholdsvis kapittel 6.2 og 6.3. I kapittel 6.4 presenteres internasjonal FoU-aktivitet på området.

6.1 Handlingsplan for det internasjonale arbeidet med fangst og lagring av CO2

I henhold til klimaforliket, la regjeringen i 2008 frem en handlingsplan for det internasjonale arbeidet for å fremme fangst og lagring av CO2 som klimatiltak. Olje- og energidepartementet er ansvarlig for koordineringen, og flere departementer samt utenriksstasjonene deltar aktivt i oppfølgingen av handlingsplanen. Hovedmålsettingen er raskere utbredelse og bruk av fangst og lagring av CO2 internasjonalt. I regjeringsplattformen understreker regjeringen at den vil intensivere arbeidet med å være et foregangsland for internasjonal aksept for fangst og lagring av CO2 som et nødvendig klimatiltak.

En sentral utfordring er å skape forståelse for det store potensialet for utslippsreduksjoner som CO2-håndtering representerer. Demonstrasjon av teknologien gjennom flere prosjekter i en rekke land vil være viktig for å oppnå økt kunnskap og forståelse. Det er imidlertid knapphet på insentiver for å utløse pilot- eller fullskalaprosjekter på verdensbasis. Dersom et tilstrekkelig antall slike prosjekter skal iverksettes internasjonalt, er det nødvendig å etablere insentiver.

Erfaringsoverføring fra norske lagringsprosjekter er et viktig bidrag i arbeidet med å fremme CO2-fangst og -lagring internasjonalt. Etter hvert vil også erfaringene fra teknologisenteret på Mongstad og fullskala fangst på Mongstad være viktige bidrag i oppfølgingen av handlingsplanen. Regjeringens visjon er at teknologien som blir utviklet på dette området i Norge, skal bidra til betydelige reduksjoner i CO2-utslipp også utenfor Norge.

Handlingsplanen inneholder et sett av aksjonspunkter på kort og lang sikt. Prioriterte oppgaver på kort sikt er å øke forståelsen av CO2-håndtering som et klimatiltak, bidra til å heve andre lands myndigheter og andre aktuelle aktørers kompetanse med hensyn til nødvendig regulering og tilrettelegging for CO2-håndtering, fremme samarbeid om utvikling av rammer og regelverk for transport og lagring av CO2 og medvirke til samarbeid om lagring av allerede utskilt CO2. På mellomlang sikt bør prosjekter for lagring av eksisterende utslipp hvor CO2 allerede er utskilt og pilot- og demonstrasjonsprosjekter for fangst og lagring av CO2 fra kraftproduksjon, vurderes. På lang sikt bør det fokuseres på overføring av kunnskap og erfaring fra de norske prosjektene for fangst og lagring av CO2.

Det er iverksatt en rekke regionale og internasjonale initiativ hvor Norge deltar aktivt. Norge deltar blant annet i North Sea Basin Task Force, Verdensbankens fond for kapasitetsbygging på CO2-fangst og -lagring, Carbon Sequestration Leadership Forum, The 4-Kingdom Initiative og Det globale instituttet for fangst og lagring av CO2. Norge samarbeider også nært med EU om utvikling av rammer og regelverk for sikker fangst og lagring av CO2. Norge deltar sammen med Europakommisjonen og Storbritannia i prosjektet Near Zero Emission Coal i Kina. I tillegg samarbeider Norge med internasjonale organisasjoner som Det internasjonale energibyrået (IEA) og United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO).

Norge har i klimaforhandlingene arbeidet for at det må legges til rette for at teknologi kan spres og implementeres på en effektiv og miljømessig forsvarlig måte. Derfor har det fra norsk side vært arbeidet for å få godkjent CO2-håndtering som prosjektaktiviteter under Den grønne utviklingsmekanismen (CDM) under Kyotoprotokollen. I Cancún ble det enighet om å åpne for en slik mulighet. Dette er viktig både for å skape økonomiske insentiver til prosjekter og regelverk som sikrer en felles og høy miljømessig standard på prosjekter i utviklingsland. I tillegg har Norge foreslått at det etableres en egen mekanisme for CO2-lagring under Klimakonvensjonen.

Det ble i handlingsplanen foretatt en prioritering av viktige utslippsland hvor regjeringen ønsker en særskilt innsats innen CO2-håndtering. Dette gjelder Kina, Indonesia, Gulfstatene (Saudi-Arabia, Kuwait, Qatar og De forente arabiske emirater), og det sørlige Afrika. Samtidig har det vokst frem nye muligheter for å bidra til CO2-håndtering etter at handlingsplanen ble fremlagt, bl.a. gjennom EØS-finansieringsmidler til utvalgte EU-land som for eksempel Polen.

Boks 6.1 Samarbeid om CO2-håndtering

Verdensbankes fond for kapasitetsbygging på CCS i utviklingsland

I 2009 bidro Norge som største giver til etableringen av Verdensbankens fond for kapasitetsbygging på CO2-fangst og -lagring. Fondet skal bidra til å styrke utviklingslands muligheter til å fremme økonomisk vekst med lave CO2-utslipp gjennom teknologisamarbeid som fremmer bruk av CO2-håndteringsteknologier i industri og kraftsektor. Støtten på 53 millioner kroner (hovedsakelig bistandsmidler) vil bidra til å styrke teknologisamarbeidet mellom industriland og utviklingsland.

Carbon Sequestration Leadership Forum

Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF) består av 23 medlemsland inklusiv Europakommisjonen, og fremstår i dag som en av de viktigste arenaene for fremme av fangst og lagring av CO2. CSLF har en policygruppe og en teknisk gruppe. Den tekniske gruppen er ledet av Norge.

Det globale instituttet for fangst og lagring av CO2

Det globale instituttet for fangst og lagring av CO2 (Global Carbon Capture and Storage Institute – GCCSI) ble opprettet etter et initiativ fra australske myndigheter. Målsettingen til instituttet er å bidra til en raskere spredning av teknologi for fangst og lagring av CO2 internasjonalt. Olje- og energidepartementet er medeier i instituttet. Eierskapet følger av en MOU (Memorandum of Understanding) med Australia, og er et ledd i oppfølgingen av handlingsplanen for fangst og lagring av CO2 internasjonalt.

North Sea Basin Task Force

I 2005 ble det etablert et norsk-britisk samarbeid om fangst og lagring av CO2. Et viktig utfall av samarbeidet var etableringen av North Sea Basin Task Force. I 2008 ble Nederland og Tyskland inkludert. Formålet er å utarbeide felles prinsipper for sikker transport og lagring av CO2 i Nordsjøbassenget. Myndigheter og industri fra de fire landene deltar. Hittil har North Sea Basin Task Force utarbeidet to rapporter og er i ferd med å utarbeide den tredje.

6.2 Storskalaprosjekter internasjonalt

Det internasjonale energibyrået (IEA) og Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF), i samarbeid med Det globale instituttet for fangst og lagring av CO2, gjennomførte en kartlegging av pågående og planlagte CO2-håndteringsprosjekter for G8s møte i Canada i 2010. Kartleggingen omfatter 80 storskala1 CO2-håndteringsprosjekter, og er den mest omfattende analyse som er gjennomført til nå.

Prosjektene har ulike CO2-kilder, fangstteknologier og ulik anvendelse av fanget CO2. Hoveddelen av prosjektene er i kraftsektoren, og knyttet til kullkraft. I tillegg er det prosjekter tilknyttet industrielle prosesser, som gassprosessering tilsvarende Sleipner og Snøhvit. I følge oversikten er det kun få prosjekter innen CO2-fangst knyttet til gasskraftverk under planlegging2. Fullskalaanlegget på Mongstad er derfor et viktig prosjekt på verdensbasis for å utvikle CO2-håndtering på gasskraftverk. 40 prosent av prosjektene planlegger å bruke fanget CO2 til økt utvinning av petroleum. Sju av prosjektene er i utviklingsland (inkludert Kina), de øvrige er hovedsakelig i USA, EU, Australia, Canada, Japan, Norge og Sør-Korea.

Prosjektene er inndelt etter hvor langt i beslutningsprosessen prosjektene er kommet. Det er ni storskalaprosjekter i drift i verden. Prosjektene er listet i tabell 6.1. I seks av prosjektene brukes CO2 til økt oljeutvinning. Fem av prosjektene har etablert rutiner og systemer for å overvåke lagret CO2. Det gjelder Rangely Weber Sand Unit i USA, Weyburn-Midale i Canada, In Salah i Algerie og Sleipner og Snøhvit i Norge.

Tabell 6.1 Storskala CO2-håndteringsprosjekter i drift

Prosjekt

Land

CO2-kilde

Fangstteknologi

Lagrer mtonn/år

Start

Rangely Weber Sand Unit CO2-injection Project*

USA

CO2 skilles ut fra naturgass

Selexol1

1,0

1986

Sleipner

Norge

CO2 skilles ut fra naturgass

Aminer

1,0

1996

Sharon Ridge EOR*

USA

CO2 skilles ut fra naturgass

1,3

1999

Wayburn-Midale*

USA/Canada

CO2 skilles ut som et biprodukt ved gassifisering av kull

Pre-combustion

2,4

2000

Coffeyville Resources Nitrogen Fertilizer Plant*

USA

CO2 skilles ut som en del av produksjonen av kunstgjødsel

Pre-combustion

0,6

2000

Enid Fertilizer*

USA

CO2 skilles ut som en del av produksjon av kunstgjødsel

Pre-combustion

0,7

2003

Salt Creek EOR*

USA

CO2 skilles fra naturgass

Selexol

2,4

2004

Snøhvit

Norge

Skiller ut CO2 fra naturgass

Aminer

0,7

2007

In Salah

Algerie

Skiller ut CO2 fra naturgass

Aminer

1,2

2007

*CO2 brukes til økt oljeutvinning.

1 Selexol er en type solvent for fangst av CO2.

To prosjekter er i følge studien besluttet utbygd. Det ene er et prosjekt i Texas i USA hvor CO2 skal skilles ut fra naturgass og anvendes til økt oljeutvinning. Det andre er Gorgonprosjektet i Australia hvor CO2 skilles ut fra naturgasstrømmen og naturgassen kjøles ned for transport i skip. Dette er tilsvarende Snøhvitprosjektet i Norge. Det norske Gudrunprosjektet, som ble vedtatt utbygd av Stortinget våren 2010, er for lite til å kvalifisere til IEA/CSLFs definisjon av storskala.

21 prosjekter har i følge studien definert utbyggingskonsept og er i gang med mulighetsstudier. Av disse er 15 CO2-fangst fra kullkraftverk og seks fra industrielle prosesser.

På lik linje med andre prosjekter i planleggingsfasen, er det betydelig usikkerhet knyttet til fremdrift og gjennomføring av prosjektene i studien, men alle skal i følge opplysninger oppgitt til IEA/CSLF være planlagt satt i drift senest i 2020. For 59 av prosjektene er planlagt idriftsettelse oppgitt til innen 2015.

I analysen av status internasjonalt fremkommer det tydelig at det er CO2-håndtering i petroleumsindustrien og da spesielt gassprosessering som er mest moden, teknologisk og kommersielt. Her viser de norske erfaringene med Snøhvit og Sleipner at det kan være tilstrekkelig med en pris på CO2 for at CO2-håndtering skal være kommersielt attraktivt.

EU har, i likhet med Norge, en ambisiøs CO2-håndteringspolitikk. Den overordnede målsettingen er at fangst og lagring av CO2 skal bli et kommersielt attraktivt klimatiltak så raskt som mulig og innen 2020. EU har en bred tilnærming for å nå dette. De har utviklet felles lovverk, tilpasset sitt kvotesystem, endret reglene for statsstøtte til miljøformål og etablert støttesystemer for en overgangsperiode. EU-landene har en felles målsetting om å realisere opp til tolv storskala demonstrasjonsanlegg innen 2015.

Det er bred enighet om at de første prosjektene vil være avhengig av finansiell støtte fra myndigheter. EU har derfor etablert flere økonomiske støttesystemer.

European Energy Programme for Recovery

I EUs European Energy Programme for Recovery (EEPR), vedtatt i desember 2008, ble det øremerket 1 milliard Euro til støtte av CO2-håndteringsprosjekter.

I desember 2009 godkjente EU-kommisjonen støtte til seks prosjekter – ett prosjekt i hvert av landene Italia, Nederland, Polen, Spania, Storbritannia og Tyskland. Støtten varierer fra 100 til 180 millioner Euro per prosjekt.

EU-kommisjonen har etablert Det europeiske nettverket for demonstrasjonsprosjekter innen fangst og lagring av CO2. Nettverket koordineres av Det Norske Veritas. Prosjekter som får støtte fra EEPR forutsettes å delta i nettverket og dele informasjon knyttet til teknologiutvikling og prosjektfremgang. Nettverket skal bidra til best mulig flyt av informasjon og kunnskapsdeling, og samtidig styrke det sivile samfunns forståelse av potensialet ved CO2-håndtering.

Kvotereserven for demonstrasjonsprosjekter innen fangst og lagring av CO2 og innovative prosjekter innen fornybar energi (NER 300)

Under EUs kvotesystem er det, i henhold til revidert kvotedirektiv for perioden 2013-2020, satt av en kvotereserve på 300 millioner kvoter som skal bidra til å finansiere demonstrasjonsprosjekter innen fangst og lagring av CO2 og innovative prosjekter innen fornybar energi. Kvotereserven kalles «New Entrants Reserve 300» (NER300).

Kvotereserven er et finansielt instrument som skal stimulere til realisering av prosjekter. Midlene kommer fra salget av de 300 millioner kvotene. Størrelsen på finansieringen vil derfor avhenge av kvoteprisen på det tidspunktet hvor kvotene selges.

Midler fra kvotereserven vil kunne dekke inntil 50 prosent av de relevante kostnadene ved hvert enkelt prosjekt. Dersom et CO2-håndteringsprosjekt også har fått støtte fra EEPR, vil støtten reduseres med beløpet som er tildelt fra EEPR.

Det skal gjennomføres to utlysningsrunder. Den første utlysningen fant sted i november 2010. Den andre utlysningen skal etter planen finne sted i 2013. Prosjektene som får innvilget støtte må være operative innen henholdsvis 2015 og 2017. Det er et uttrykt ønske om å tildele støtte til prosjekter som representerer spredning av teknologi. Det legges opp til at minst åtte prosjekter for fangst og lagring av CO2 får støtte, i tillegg til 34 prosjekter innen innovativ fornybar energi.

EØS-finansieringsordningene

EØS-finansieringsordningene ble opprettet da EØS ble utvidet med ti nye land i mai 2004 – Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Litauen, Latvia, Estland, Slovenia, Kypros og Malta. Ordningene ble utvidet i 2007 til også å omfatte Romania og Bulgaria.

I desember 2009 signerte EØS/EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein en ny avtale med EU om bidrag til sosial og økonomisk utjevning og samarbeid i Europa for perioden 2009-2014. Norge vil bidra med nær 3 milliarder kroner (347 millioner euro) per år. Mottakere er de tolv nyeste EU-landene pluss Portugal, Hellas og Spania.

Dette er to støtteordninger, hvorav én felles EØS-ordning, og én norsk ordning. Fangst og lagring av CO2 er et av satsningsområdene i den norske ordningen. 160 millioner Euro er øremerket CO2-håndteringsprosjekter i mottakerlandene. Norge vil på denne måten kunne bidra til å realisere slike prosjekter i mottakerlandene, og derigjennom bidra til at EU kan nå målet om opp til tolv demonstrasjonsprosjekter innen 2015.

6.3 Pilotanlegg internasjonalt

Det finnes en rekke mindre CO2-håndteringsanlegg internasjonalt som primært er for forsknings- og demonstrasjonsformål. For planlagte prosjekter er det usikkerhet om tidsplaner, kapasitet og fremdrift. Anleggene finnes i svært ulik størrelse, behandler ulike gasstrømmer og har ulikt formål.

Tabell 6.2 viser anlegg som er sammenlignbare med teknologisenteret på Mongstad med hensyn til fangstkapasitet, fangstteknologi og prosjektstatus.

Tabell 6.2 Anlegg sammenlignbare med CO2 Technology Centre Mongstad (TCM)

Prosjektnavn

Deltakere

Land

CO2-kilde

Fangstteknologi

Kapasitet ktonn/år

Start

Status

Ferrybridge

Scottish & Southern Vattenfall Doosan & Babcock

UK

Kull

Aminer

36

2012

Under bygging

Enel Brindisi

Enel ENI

Italia

Kull

Aminer

20

2010

I drift

AEP Mountaineer

American- El Power Alstom

USA

Kull

Nedkjølt ammoniakk

100

2009

I drift

Plant Barry

Southern- Company Mitsubishi

USA

Kull

Aminer

100

2011

Under bygging

Huaneng Shanghai

Huaneng

Kina

Kull

Aminer

120

2009

I drift

Det finnes også andre anlegg med lignende størrelser, men som benytter andre teknologier. Tabell 6.3 viser noen eksempler.

Tabell 6.3 Eksempler på anlegg med andre CO2-fangstteknologier enn TCM

Prosjektnavn

Deltakere

Land

CO2-kilde

Fangstteknologi

Kapasitet ktonn/år

Start

Status

Schwartze Pumpe

Vattenfall

Tyskland

Kull

Oxy fuel

80

2008

I drift

Compostilla

Endesa CIUDEN

Spania

Kull

Oxy fuel

80

2011

Under bygging

Lacq

Total

Frankrike

Gass

Oxy fuel

60

2009

I drift

Staudinger

EoN Siemens

Tyskland

Kull

Aminosyre-salter

0,25

2009

I drift

Ved teknologisenteret vil man kunne teste forskjellige fangstteknologier for etterforbrenning med røykgasskilder. Slik planen er i dag inkluderer teknologisenteret en aminprosess og en ammoniakkprosess, men det er plass til flere teknologier i fremtiden, jf kapittel 3.2. Røykgasstilførselen er fleksibel ved at det er direkte tilgang på to kilder fra henholdsvis gasskraftverket og raffineri samt at røykgassen fra gasskraftverket kan berikes med allerede fanget CO2. Dette gir muligheter for å utforske CO2-fangstteknologier som kan passe for både kull- og gassfyrte kraftverk, så vel som raffineri og annen industriell virksomhet. Dette gjør teknologisenteret til et unikt anlegg i verdenssammenheng.

6.4 Forskning og teknologiutvikling internasjonalt

Det pågår omfattende forskning og teknologiutvikling på CO2-håndtering i mange land. De mest fremtredende landene og regionene for forskning på CO2-håndtering omfatter USA, Canada, EU, Tyskland, Storbritannia, Norge, Nederland, Australia, Japan og Kina. Aktiviteten er økende i land som lenge har forsket på temaet, samtidig som stadig flere land starter med forskningsaktiviteter på CO2-håndtering.

Etter flere år med internasjonal forskning på CO2-håndtering, er det bred enighet blant forskere og industrien at et naturlig neste steg er å demonstrere teknologien i stor skala. Dette reflekteres i pågående forskning. Forskningen kan deles i to hovedgrupper:

  • Forskning på forbedring av eksisterende teknologi. Dette omfatter forskning som vil være relevant for de første demonstrasjonsanlegg som bygges.

  • Langsiktig forskning for å frembringe neste generasjons teknologi. Dette omfatter forskning for å frembringe ny teknologi for CO2-håndtering som kan være aktuell etter 2020.

Landene tilpasser sin forskning til egne behov. Kraftsektoren i mange land er i stor grad basert på kullkraft, og disse landene retter derfor innsatsen mot utvikling av fangstteknologi knyttet til kullkraft. Globalt er det langt større forskningsaktivitet på utvikling av fangstteknologi for kullkraftverk enn for gasskraftverk. Den norske forskningsaktiviteten retter seg mer mot gasskraftverk enn kull, og kompletterer derfor internasjonal forskning.

Kraftproduksjon fra gasskraftverk gir CO2-utslipp som er mindre enn halvparten av kullkraftproduksjon. Land som har mye kullkraftproduksjon kan oppnå betydelige utslippsreduksjoner de nærmeste årene ved å erstatte kullkraft med gasskraft. CO2-håndtering på gasskraft gjør det mulig å redusere CO2-utslippene ytterligere på sikt. Den norske satsingen gjennom CLIMIT, teknologisenteret og fullskala CO2-fangst på Mongstad, utgjør viktige bidrag i denne sammenhengen.

For å realisere det langsiktige potensialet for CO2-håndtering må teknologien tas i bruk for industrielle kilder som sementfabrikker, stålverk, aluminiumsverk og raffinerier. Det er derfor et globalt behov for forskning på rensing av industrielle kilder. Med utvidelse av CLIMITs mandat til å inkludere industrielle kilder, har Norge posisjonert seg for en slik satsing.

Norske aktører har de senere årene bygd opp en betydelig kompetanse på CO2-lagring, og norske miljøer innen lagring har høy anseelse internasjonalt. Denne posisjonen er det viktig å videreutvikle, spesielt for å kunne kapitalisere den store lagringskapasiteten som finnes på norsk sokkel.

EUs Strategic Energy Technology Plan

Strategic Energy Technology Plan (SET-planen) av 22.11.07 er teknologipilaren i EUs «energi- og klimapakke». Utgangspunktet for planen er at lavutslippsteknologier vil spille en avgjørende rolle for å nå EUs energi- og klimamål. Hensikten med SET-planen er å akselerere utviklingen og implementeringen av disse teknologiene. Norge deltar i dette arbeidet.

Det skal innenfor prioriterte teknologiområder i SET-planen etableres European Industrial Initiatives (EII), der industrien sammen med forskningsmiljøer kan konsentrere innsatsen om nøkkelutfordringer og flaskehalser knyttet til utvikling av nye energiteknologier og foreslå konkrete handlinger for perioden 2010-2020. Det er etablert et eget industriinitiativ på CO2-håndtering.

Det er også innenfor SET-planen etablert en European Energy Research Alliance (EERA), et samarbeid mellom utvalgte nasjonale forskningsinstitutter, slik at man sammen kan identifisere og implementere felles programmer.

EUs 7. rammeprogram for forskning

EUs 7. rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjonsaktiviteter for årene 2007-2013 (FP7) står sentralt i SET-planen. Innenfor energidelen av FP7 gir programmet støtte til utvikling og demonstrasjon av teknologier knyttet til fornybare energikilder, energieffektivisering, effektivt energisystem, renere kullkraft og CO2-fangst og -lagring. Norge deltar gjennom EØS-avtalen som fullverdig medlem av FP7 og er i rammeprogrammets energikomité representert ved Olje- og energidepartementet og Norges forskningsråd. Energikomitéen beslutter innholdet i arbeidsprogrammene for de ulike budsjettårene. Arbeidsprogrammet er førende for de årlige prosjektutlysningene. «CO2 capture and storage technologies for zero emission power generation» er en av ti hovedaktiviteter innenfor arbeidsprogrammet.

IEA

IEA utarbeider sentrale analyser av status, utfordringer og fremtidige utviklingstrekk for CO2-håndtering og er en viktig arena for internasjonalt FoU-samarbeid.

IEAs Working Party for Fossil Fuels, WPFF, er en styringskomité for teknologispørsmål og teknologisamarbeid rettet mot fossile energibærere. Komitéen ledes av Norge. WPFF har initiert et internasjonalt nettverk basert på erfaringsutveksling mellom ledende CO2-håndteringsprosjekter. Teknologisenteret på Mongstad er pekt ut som et av prosjektene i nettverket. Siktemålet er å etablere et ledende tverregionalt nettverk for utveksling av tekniske og andre utfordringer og erfaringer knyttet til testing og operasjon av storskala CO2-håndteringsanlegg.

Samarbeidsavtalen IEA Greenhouse Gas Implementing Agreement under WPFF arbeider med forsknings- og utredningsrettede analyser av fangst og lagring av CO2. Gjennom programmet studeres og evalueres teknologier som kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser fra bruk av fossilt brensel. Programmet gir informasjon til medlemslandene om rollen teknologi kan ha for å redusere utslippet av klimagasser. Norge er ett av 19 medlemsland i avtalen, i tillegg til EU-kommisjonen og OPEC.

6.4.1 Eksempler på FoU i USA, Tyskland og Storbritannia

USA

Nasjonale forskningsprogram på CO2-håndtering i USA administreres av Department of Energy (DoE). I USA har det vært en betydelig økning i offentlige midler til forskning på CO2-håndtering de senere årene. Tilgjengelige midler ble mer enn doblet fra 2006 til 2010. I 2010 var budsjettet på over 150 mill.USD.

Forskningen på CO2-håndtering er motivert ut fra et mål om at USA skal ha forutsigbar og rikelig tilgang på energi fra fossile brensler i en fremtid hvor det kan bli restriksjoner på CO2-utslipp. USA er i stor grad avhengig av kull, og forskning på CO2-fangst er derfor primært rettet inn mot kullkraftverk med CO2-håndtering.

USA har en bred FoU-satsing innen CO2-fangst. Både post- og pre-combustion CO2-fangst og oxyfuel fangstteknologier er godt representert i forskningsporteføljen. Det legges vekt på å støtte langsiktig forskning rettet mot helt nye teknologier, mens forskning på de mest markedsnære teknologiene i betydelig grad overlates til leverandørindustrien.

DoE har de siste årene økt budsjettene til forskning på CO2-lagring langt mer enn forskning på fangstteknologier. Aktivitetene på lagring er i stor grad knyttet opp mot de såkalte Carbon Sequestration Regional Partnerships som er opprettet av DoE. Dette er regionale nettverk som skal utvikle teknologi, infrastruktur og reguleringer som kan bane vei for storskala CO2-lagring.

Tyskland

Offentlige midler til forskning på fangstteknologier i Tyskland er administrert gjennom COORETEC-programmet. Programmet er etablert av Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) for å blant annet utvikle fossilt fyrte kraftverk med CO2-håndtering.

COORETEC-programmet er basert på to strategiske hovedprioriteringer:

  • Utvikle teknologi som øker kraftverkenes effektivitet.

  • Utvikle teknologi for fangst, transport og trygg lagring av CO2.

COORETEC hadde i 2009 et budsjett på i størrelsesorden 140 millioner euro. Om lag 40 prosent av budsjettet var allokert til prosjekter på forbedring av effektivitet i kraftverk. Om lag like stor andel av budsjettet gikk til CO2-fangstprosjekter. Det er betydelig mer aktivitet på oxyfuel og pre-combustion CO2-fangst enn på post-combustion CO2-fangst. Tyskland har også et eget program på CO2-lagring.

Tyskland har hatt en betydelig økning i offentlige midler til forskning på CO2-håndtering de siste årene. COORETEC-programmets budsjett ble økt med 80 prosent fra 2007 til 2009.

Storbritannia

Programmet Carbon Abatement Technology (CAT) har et budsjett i størrelsesorden 50 millioner pund, primært til støtte for demonstrasjonsprosjekter innen «clean coal»-teknologier og CO2-håndtering. Støtte til forskning på CO2-håndtering utgjorde 15 millioner pund i 2008. Programmet støtter prosjekter innen både fangst og lagring av CO2.

Det er etablert nasjonale sentre for forskning på CO2-håndtering:

  • Scottish Centre for Carbon Storage (SCCS) er etablert ved Universitetet i Edinburgh. Dette senteret har den største gruppen av eksperter på CO2-lagring i Storbritannia, og 65 forskere deltar i senteret.

  • The National Centre for Carbon Capture and Storage (NCCS) er etablert av Universitetet i Nottingham og British Geological Survey som begge besitter betydelig forskningskompetanse innen CO2-håndtering. NCCS representerer en koordinert forskningssatsing der eksperter fra to av Storbritannias fremste miljøer på forskning innen CO2-håndtering samarbeider om sentrale forskningsoppgaver.

6.4.2 Laboratorier internasjonalt

Økt forskningsaktivitet internasjonalt har medført at det etableres en rekke laboratorier innen fangst og lagring av CO2. Samarbeid mellom laboratorier vil bli viktig fremover for å koordinere forskningsinnsatsen og for å maksimere utbyttet av offentlige forskningsmidler.

Et eksempel på samarbeid mellom CCS-relevante laboratorier er det europeiske prosjektet ECCSEL. Formålet er å etablere en felles europeisk infrastruktur for CO2-håndteringslaboratorier. Prosjektet startet i januar 2011 med deltakelse fra ti europeiske land. Prosjektet ledes av NTNU. Den første fasen, som går over to år, er en forberedelsesfase, hvor hensikten er å etablere en juridisk og finansiell struktur.

Realisering av ECCSEL kan gi den nasjonale og europeiske forskningen på CO2-håndtering et betydelig løft. Lokalisering av hoveddelen av laboratoriene i Trondheim og tilhørende norsk vertskapsrolle vil kunne bidra vesentlig til oppbygging av kunnskap som vil tjene satsingen på CO2-håndtering og bidra til at Norge vil være langt fremme i forskningen globalt. Det vil også være viktig å se på mulige synergier og kunnskapsoverføring mellom ECCSEL og TCM.

Det finnes flere relevante laboratorier i Europa enn de som er aktuelle for ECCSEL, for eksempel CO2-lagringsprosjektet ved Ketzin i Tyskland. I tillegg finnes det viktige laboratorier flere andre steder i verden. I USA er det blant annet flere laboratorier på CO2-lagring knyttet til de regionale partnerskapene. Canada har også etablert laboratorier, mange av dem ledet av myndighetene i Saskatchewan og Petroleum Technology Research Centre (PTRC). I Australia har forskningsinstituttet CSIRO etablert laboratorier på post-combustion fangst fra kullkraft, og Cooperative Research Centre for Greenhouse Gas Technologies (CO2CRC) har etablert laboratorier i forbindelse med Gorgon-prosjektet, jf kapittel 6.2. Japan har flere laboratorier, blant annet har Mitsubishi laboratorier for post-combustion CO2-fangst. Kina har de senere år lansert mange aktiviteter innen CO2-håndtering, og landet er i ferd med å bli en svært sentral aktør.

Fotnoter

1.

Storskala er definert som minst én million tonn CO2 fanget fra kullkraftverk eller minst en halv million tonn CO2 fanget fra industrielle prosesser.

2.

Masdar i De forente arabiske emirater og Peterhead i Storbritannia.

Til forsiden