Meld. St. 10 (2016–2017)

Risiko i et trygt samfunn — Samfunnssikkerhet

Til innholdsfortegnelse

2 Oversikt over tiltak etter terrorhandlingene 22. juli 2011

Stortinget er blitt orientert om, og har behandlet, oppfølgingen etter terrorhandlingene 22. juli 2011 ved flere anledninger. Blant annet gjennom Meld. St. 29 (2011–2012) Samfunnssikkerhet, Innst. 426 S (2012–2013), Meld. St. 21 (2012–2013) Terrorberedskap, Innst. 425 S (2012–2013), Prop. 61 LS (2014–2015) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen) og Innst. 306 S (2014–2015). I tillegg informerer regjeringen hvert år Stortinget i Prop.1 S om hvilke tiltak som gjennomføres inneværende år. Foreliggende stortingsmelding er en del av denne helheten.

Formålet med vedlegget er å gi en forenklet og samlet oversikt over status på oppfølgingen etter NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen. Vedlegget tar utgangspunkt i anbefalingene som ble gitt i kommisjonens rapport. For å bidra til en helhetlig framstilling, angis også status for tiltak som inngår i Stortingets Innst.207 S (2011–2012) og Meld. St. 21 (2012–2013) Terrorberedskap. Vedlegget er ikke en uttømmende oversikt over all oppfølging etter terrorhandlingene 22. juli 2011, og må sees i sammenheng med øvrig rapportering til Stortinget.

I vedlegget brukes følgende fem begreper for å beskrive statusen for oppfølgingspunktene:

 • «Gjennomført»

  Innebærer at ett eller flere sentrale tiltak er ferdigstilt i oppfølgingen av det aktuelle punktet. Enkelte gjennomførte tiltak kan kreve videre oppfølging, og det kan for noen oppfølgingspunkter være aktuelt å gjennomføre ytterligere tiltak

 • «Under gjennomføring»

  Innebærer at det arbeides med ett eller flere tiltak som vil bli ferdigstilt

 • «Kontinuerlig arbeid»

  Innebærer at oppfølgingen er et kontinuerlig pågående arbeid, og at tiltakets karakter tilsier at det ikke er naturlig å betegne noe som gjennomført eller ferdigstilt

 • «Alternativt tiltak gjennomført»

  Tilsvarer «gjennomført», men det er valgt en annen oppfølging enn det som ble anbefalt eller varslet i opprinnelsesdokumentet

 • «Alternativt tiltak under gjennomføring»

  Tilsvarer «under gjennomføring», men det er valgt en annen oppfølging enn det som ble anbefalt eller varslet i opprinnelsesdokumentet

Innst. 207 S (2011–2012) Innstilling fra Den særskilte komité om redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli

De enkelte vedtak

Status

1. Stortinget ber regjeringen evaluere etableringen av politiråd i kommunene og deres betydning for forebyggende arbeid, herunder betydningen for den lokale terrorberedskapen

Gjennomført

2. Stortinget ber regjeringen utrede bedre måter å belønne velfungerende SLT-samarbeid med sikte på å styrke det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet og samfunnsberedskapen

Gjennomført

3. Stortinget ber regjeringen legge fram for Stortinget en videreutviklet og forsterket overordnet plan for å forebygge og håndtere mulige terrorangrep i Norge

Gjennomført

4. Stortinget ber regjeringen iverksette eventuelle nødvendige tiltak for å forbedre informasjonen til pårørende i en krisesituasjon

Gjennomført

5. Stortinget ber regjeringen gjennomgå erfaringene fra ordningen med fast kontakt for ofre og pårørende i forbindelse med en krise og vurdere om den skal utvides til å bli en generell ordning for kommunene

Under gjennomføring

6. Stortinget viser til regjeringens gjennomgang av bistandsinstruksen og legger til grunn at samhandlingen mellom politi og forsvar videreutvikles og forsterkes

Kontinuerlig arbeid

7. Stortinget ber regjeringen gjennomføre nødvendige tiltak for å bevisstgjøre politiledere om viktigheten av og raskt be om bistand fra Forsvaret eller andre ved større hendelser

Kontinuerlig arbeid

8. Stortinget ber regjeringen gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre bedre informasjonsutveksling mellom politidistriktene ved store hendelser

Gjennomført

9. Stortinget ber regjeringen fremme egen sak om felles nødnummer, slik Stortinget tidligere har forutsatt

Gjennomført

10. Stortinget viser til at regjeringen har varslet en ekstern gjennomgang av PST og ber om at regjeringen i den forbindelse legger vekt på kompetanse og ressurssituasjonen for å sikre at PST har tilstrekkelig ressurser og kompetanse til blant annet å overvåke ulike miljøer i et bredt forebyggende perspektiv

Gjennomført

11. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med resultatreformen foreta en vurdering av hvilken politidekning som må forutsettes for at ulike krav om responstid skal kunne realiseres

Gjennomført

12. Stortinget ber regjeringen gjennomgå dagens system med varsling til landets politidistrikt ved riksalarm og særlig vurdere innføring av et mer moderne alarm-system som kan varsle flere sentrale politiledere i tillegg til sentralene ved politidistriktene

Gjennomført

13. Stortinget ber regjeringen komme med en plan, samt økte bevilgninger i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2012 for å sørge for at den militære helikopterberedskapen på Rygge videreføres

Gjennomført

14. Stortinget ber regjeringen gjennomgå retningslinjene for «skyting pågår», samt gjennomgå opplærings- og oppfølgingstilbudet til ansatte i politiets operative avdelinger for å sikre at disse er i stand til å håndtere situasjoner hvor sivile angripes med våpenmakt

Gjennomført

NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen

De enkelte anbefalingene

Status

Tiltak på nasjonalt nivå

1. Ledere på alle nivåer i forvaltningen må systematisk arbeide med å styrke egne og organisasjonens grunnleggende holdninger og kultur knyttet til

 • risikoerkjennelse,

 • gjennomføringsevne,

 • samhandling,

 • IKT-utnyttelse, og

 • resultatorientert lederskap

Kontinuerlig arbeid

2. Regjeringens sikkerhetsutvalg og Kriserådet bør ha jevnlige møter for å orientere seg om utviklingen i det samlede trussel- og risikobildet og sikre god samhandling og respons i lys av utfordringene som avtegner seg. Lederne for PST, E-tjenesten, NSM og DSB, samt forsvarssjefen, politidirektøren og politimesteren i Oslo bør delta

Gjennomført

3. Et moderne planverk som identifiserer og knytter sammen samfunnets tiltak ved terrortrusler og eventuelle framtidige terrorhandlinger, må etableres. Dette kan gjøres ved å revidere Sivilt beredskapssystem eller ved å erstatte det

Gjennomført

4. Ved eventuelle framtidige angrep og alvorlige trusler må planverk benyttes på alle nivåer. Bruk av planverk må øves jevnlig, både nasjonalt og lokalt. Realistiske redningsaksjoner og håndtering av evakuerte og pårørende bør inngå i øvelsene

Kontinuerlig arbeid

5. Etablere gradert samband og rutiner for rask informasjonsflyt til, fra og mellom departementene og deres underliggende etater, også under kriser

Under gjennomføring

6. Sikkerhetslovens bestemmelser som pålegger tiltak for objektsikring, må gjennomføres på en offensiv måte. NSM må føre tilsyn med objektsikring. Det bør utarbeides en nasjonal objektsikringsplan der oppgavene dimensjoneres og fordeles mellom politi, Forsvaret og objekt eier. Det må gis anledning til å gjennomføre realistiske øvelser på de utvalgte objektene

Kontinuerlig arbeid

7. Justis- og beredskapsdepartementet må sette resultatorientert arbeid med sikkerhet og beredskap høyere på sin agenda, etablere en systematisk arbeidsform rundt sitt samordningsansvar og styrke den strategiske styring og oppfølgning av politiet, PST, NSM og DSB

Gjennomført

8. Dagens straffelov § 161 bør videreføres i den nye straffeloven av 2005, som ennå ikke er trådt i kraft, slik at også oppbygging av kapasitet vil være ulovlig når det er gjort i hensikt å begå alvorlig kriminalitet

Gjennomført

9. Det bør gjøres straffbart å motta terrortrening

Gjennomført

10. Halvautomatiske våpen bør forbys. Kontrollen med våpen og kjemikalier må bli bedre

Under gjennomføring

11. POD må etablere et tydelig målstyringssystem som dekker helheten i etatens oppgaver, og sørge for sammenheng mellom mål, prioriteringer, ressurs- og bemanningsplanlegging, ressursbruk og rapportering. Den operative virksomheten må forsterkes. Tydelige krav til responstid, responskvalitet og samsvar mellom oppgaver og bemanning må etableres

Gjennomført

12. POD må ta sterkere ansvar for samordning, effektivisering og mer enhetlige løsninger i Politi-Norge og for å påse at politiets organisering, på distriktsnivå, og lokalt nivå, er tilstrekkelig robust, både med hensyn til responstid og operasjonsledelsens kapasitet, erfaring og utrustning

Gjennomført

13. POD må raskt utarbeide en klar, helhetlig IKT-strategi for politiet for å muliggjøre samhandling på operativt og taktisk nivå, og for å kunne analysere, styre, og utvikle etaten strategisk. Det må settes av midler til en rask og effektiv implementering

Under gjennomføring

14. Operasjonssentralene må være utrustet og bemannet til å fylle sin viktige rolle. Enhetlige løsninger for effektiv varsling mellom distrikter og rask varsling og mobilisering av egne mannskaper må etableres

Gjennomført

15. Den enkelte patrulje må få tilgang til teknologi for skriftlig og visuell informasjonsdeling og opplæring i systemer som gir dem større evne til å løse sine oppgaver, opptre koordinert og utveksle informasjon mellom alle nivåer i politiet

Gjennomført

16. Kompetansen til å løse skarpe oppdrag i politistyrken må økes. Relevante deler av det som i dag er opplæringen for innsatspersonell i kategori tre, bør også gis innsatspersonell i kategori fire

Gjennomført

17. Det bør etableres en nasjonal politioperativ sentral som en skalerbar del av operasjonssentralen i Oslo, for å muliggjøre en koordinert samhandling av en hendelse som finner sted i flere distrikter eller overskrider kapasiteten til det enkelte distrikt

Alternativt tiltak under gjennomføring

18. Planene om et senter for politiets nasjonale beredskapsressurser bør gjennomføres

Under gjennomføring

19. Det må etableres en robust politihelikoptertjeneste i Oslo politidistrikt, og det må etableres samarbeidsordninger som sikrer politiet transportkapasitet i andre deler av landet. Politihelikopterets kapasitet og rolle i skarpe situasjoner må avklares

Gjennomført

20. Rask og effektiv helikopterstøtte til politiet i forbindelse med terrorbekjempelse på norsk jord bør bli en dimensjonerende oppgave for Forsvaret. Det bør vurderes om Forsvaret skal ha ytterligere støtteoppgaver til politiet ved terrorangrep

Gjennomført

21. Helsevesenet bør opprettholde kapasitet og fleksibilitet til krisehåndtering inkludert å sikre ressurser til øvelser

Kontinuerlig arbeid

22. Taushetsbestemmelsene i helsepersonelloven bør gjennomgås for å sikre at politiet og pårørende kan få nødvendig informasjon i katastrofesituasjoner

Gjennomført

23. Personell i alle nødetater må trenes for å kunne utnytte potensialet som ligger i Nødnett

Gjennomført

24. Et oppdatert regel- og planverk for redningstjenesten som avklarer ansvar og roller, må på plass, herunder regler for arbeid i usikrede områder

Gjennomført

25. PST må utvikle ledelse, organisasjonskultur, arbeidsprosesser og mål som er bedre tilpasset tjenestens oppgaver, samtidig som rammer satt av hensyn til demokrati og personvern fortsatt respekteres. Særlig viktig er det å utvise større pågåenhet, kreativitet og vilje til å identifisere nye trusler

Gjennomført

26. PST må raskt få på plass en IKT-strategi som kan sikre effektiv informasjons-bearbeidelse og informasjonsdeling internt i organisasjonen

Gjennomført

27. PST må ta økt initiativ og vise større vilje til samarbeid og informasjonsdeling med andre etater, herunder det ordinære politi samt Etterretningstjenesten. Taushetsbestemmelsene i lovgivningen bør harmoniseres med det etablerte regelverket for PSTs arbeid, slik at PST kan få tilgang til relevant informasjon fra andre etater i de tilfeller da de selv har lov til å registrere opplysninger eller opprette sak. Videre bør ikke taushetsbestemmelser være til hinder for at andre offentlige etater kan tipse PST der etatene oppfatter at det er grunn til å undersøke om det foregår terrorplanlegging

Gjennomført

28. (Del 1) I de tilfeller der PST selv har anledning til å bruke skjulte metoder i Norge, må det avklares at lovgivningen også gjør det mulig for PST å be Etterretningstjenesten om bistand til innhenting av informasjon om norske og utenlandske borgere i utlandet

(Del 2) Tilsvarende må JD avklare at lovgivningen tillater PST å utlevere informasjon fra kommunikasjonskontroll og andre innhentingsmetoder til E-tjenesten der dette er nødvendig for å støtte opp om de to tjenestenes lovlige arbeid

Del 1 Gjennomført

Del 2 Under gjennomføring

29. Det eksisterende regelverket for når inngripende metoder som ransaking og avlytting er tillatt, bør få sin parallell i et regelverk for PSTs antiterrorarbeid i det digitale rom

Gjennomført

30. Ved terroranslag eller terrortrusler mot norske interesser må PST være seg bevisst sitt særlige ansvar for proaktivt å informere nasjonale myndigheter og relevante etater om sin vurdering av trusselbildet slik at tiltak kan treffes i tide. I tillegg må PST ta større selvstendig initiativ til å avdekke og avverge ytterligere anslag

Kontinuerlig arbeid

31. For å sikre god ressursutnyttelse og optimal bruk av kompetanse og kapasitet til å forebygge, avdekke og bekjempe terrorhandlinger, bør det foretas en gjennomgang av måten de nasjonale sikkerhets- og e-tjenestene koordineres og samhandler på i møte med et usikkert framtidig trusselbilde

Gjennomført

Meld. St. 21 (2012–2013) Terrorberedskap

Tiltak

Status

1. Styrke samarbeidet mellom politi, kommunale myndigheter og andre lokale aktører

Gjennomført

2. Utarbeide ny handlingsplan for kriminalitetsforebygging

Gjennomført

3. Styrke kunnskapsgrunnlaget

Gjennomført

4. Kriminalisere trusler på internett

Gjennomført

5. Styrke arbeidet med å forhindre tilvekst til ekstreme miljøer

Gjennomført

6. Styrke bruken av dialog i det forebyggende arbeidet

Gjennomført

7. Fortsette arbeidet for å styrke og samordne den norske innsatsen på det internasjonale området mot terrorisme og voldelig ekstremisme, også i lys av andre globale sikkerhetstrusler

Kontinuerlig arbeid

8. Se Norges internasjonale innsats i sammenheng med vår innsats her hjemme og trekke veksler på nasjonale erfaringer og prioriteringer der dette er naturlig

Kontinuerlig arbeid

9. Styrke FNs overordnede og koordinerende rolle i arbeidet mot internasjonal terrorisme gjennom å styrke arbeidet for en helhetlig konvensjon mot terrorisme, økt oppslutning om FNs globale strategi mot terrorisme, og styrke FNs koordineringsmekanismer

Gjennomført

10. Fremme respekten for menneskerettighetene og for rettsstatsprinsippene som en viktig del av arbeidet mot terrorisme

Kontinuerlig arbeid

11. Fremme demokrati, styresett og sikkerhetssektoren i svake statsdannelser og andre land som er særlig truet av terrorisme

Kontinuerlig arbeid

12. Se innsatsen for å bekjempe internasjonal terrorisme i sammenheng med arbeidet mot annen organisert kriminalitet

Gjennomført

13. Videreføre arbeidet for fred og forsoning som en del av det langsiktige arbeidet i forebygging av terrorisme

Kontinuerlig arbeid

14. Styrke arbeidet mot terrorfinansiering i samarbeid med FN, Financial Action Task Force (FATF), International Monetary Fund (IMF) og Verdensbanken

Gjennomført

15. Bidra til å hindre spredningen av masseødeleggelsesvåpen

Kontinuerlig arbeid

16. Foreta nødvendige endringer og avklaringer i lov- og regelverk slik at PST kan innhente, behandle og formidle informasjon

Gjennomført

17. Sikre PST tilgang til blant annet passregister og førerkortregister

Under gjennomføring

18. Fremme en lovproposisjon om oppfølging av Metodekontrollutvalget og PSTs forslag til endringer av reglene om skjulte tvangsmidler og anonym vitneførsel

Gjennomført

19. Opprettholde en sterk og relevant Etterretningstjeneste

Kontinuerlig arbeid

20. Etablere felles kontraterrorsenter, mellom Etterretningstjenesten og PST

Gjennomført

21. Videreutvikle samordnet risiko- og trusselvurdering fra Etterretningstjenesten, NSM og PST

Alternativt tiltak gjennomført

22. Aktivt opprettholde og bygge ut det internasjonale samarbeidet mellom politi, sikkerhets- og etterretningstjenester som Norge deltar i

Kontinuerlig arbeid

23. Fremme en lovproposisjon om styrking av den rettslige adgangen til å straffeforfølge forberedelser til terrorrelaterte handlinger

Gjennomført

24. Foreslå endringer i utlendingsloven for å gi bedre mulighet til å utvise utlendinger som utgjør en alvorlig sikkerhetstrussel

Gjennomført

25. Prioritere arbeidet med utpeking og beskyttelse av skjermingsverdige objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger

Kontinuerlig arbeid

26. Revidere sikkerhetsloven (fase 1)

Gjennomført

27. Styrke det generelle arbeidet med å sikre kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner

Kontinuerlig arbeid

28. Forbedre samfunnets IKT-sikkerhet gjennom oppfølging av den nye nasjonale strategien for informasjonssikkerhet og den tilhørende handlingsplanen

Kontinuerlig arbeid

29. Gjennomgå regelverket for sikkerhetssoner for petroleumsinstallasjoner offshore

Under gjennomføring

30. Revidere havnesikringsforskriften for å gjøre regelverket mer hensiktsmessig når det gjelder sikringstiltak i havner

Gjennomført

31. Ivareta hensynet til sikkerhet i planleggingen og oppbyggingen av nytt regjeringskvartal og i de midlertidige lokalene til departementene

Under gjennomføring

32. Sørge for å bistå nordmenn i utlandet i krisesituasjoner, herunder terrorangrep, og sørge for at sikkerheten til norske diplomater og annet personell ved norske utenriksstasjoner er godt ivaretatt, samt sikkerheten for styrkebrønnpoolen- og INTOPS personell ute

Kontinuerlig arbeid

33. Sørge for at politiet og Forsvaret har et koordinert planverk for beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker

Under gjennomføring

34. Stramme inn våpenlovgivningen og bedre kontrollen og oppfølgingen av personer som innehar eller ønsker å erverve skytevåpen

Under gjennomføring

35. Innføre strengere regulering av og kontroll med bombekjemikalier, og forby privatpersoners tilgang til en rekke slike stoffer

Gjennomført

36. Styrke politiets evne til å løse skarpe oppdrag ved økt kapasitet, kompetanse og tilgjengelighet. Fastsette krav til kompetanse, kapasitet og tilgjengelighet for politiet. Forutsetter økt kapasitet på PHS for opplæring av IP3

Gjennomført

37. Styrke kompetansen til alle stabsfunksjoner i politiet

Gjennomført

38. Videreføre det høye opptaket ved Politihøgskolen

Gjennomført

39. Styrke politiets informasjons- og kommunikasjonsløsninger

Kontinuerlig arbeid

40. Styrke politidistriktenes operasjonssentraler

Gjennomført

41. Be Politidirektoratet vurdere konkrete krav til responstid

Gjennomført

42. Iverksette nytt system for varsling i politiet

Gjennomført

43. Iverksette planlegging av nasjonal politioperativ sentral

Alternativt tiltak under gjennomføring

44. Gjennomføre planene om et senter for politiets nasjonale beredskapsressurser

Under gjennomføring

45. Tydeliggjøre krav og standarder for politiets nasjonale beredskapsressurser

Gjennomført

46. Forankre bistandsinstruksen i en ny lov om Forsvarets bistand til politiet

Gjennomført

47. Etablere militær helikopterberedskap med Bell 412 helikopter i Nord-Norge som kan yte alminnelig bistand til politiet

Gjennomført

48. Legge fram en langsiktig plan for videreutvikling av politiet

Gjennomført

49. Legge til rette for et godt oppfølgingstilbud til berørte og rammede etter 22. juli 2011 og andre katastrofer og kriser

Gjennomført

50. Vurdere å fastsette en ny kongelig resolusjon for redningstjenesten

Gjennomført

51. Vurdere behovet for et nasjonalt register for redningsressurser

Gjennomført

52. Fastsette retningslinjer for nødetatenes samarbeid i usikre områder

Gjennomført

53. Sørge for at nødetatene har rutiner og systemer som sikrer kommunikasjon både ved evt. bortfall av Nødnett og frem til landsdekkende Nødnett er ferdig utbygget

Gjennomført

54. Sørge for at landsdekkende Nødnett kommer på plass innen utgangen av 2015, og sikre at Nødnett i drift er et trygt og effektivt verktøy for alle nødetatene

Gjennomført

55. Innlemme frivillige redningsorganisasjoner som brukere i Nødnett

Gjennomført

56. Utarbeide en nasjonal strategi for håndtering av angrep med kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære midler (CBRN)

Gjennomført

57. Forsterke innsatsen mot terrorangrep utført ved hjelp av IKT

Gjennomført

58. Videreutvikle ledelse i staten, fra topplederkonferanser med samfunnssikkerhet og beredskap på dagsorden til utdanningsprogram i kriseledelse og samvirke på skadested for personell i førstelinjen

Kontinuerlig arbeid

59. Ha jevnlige møter på regjeringsnivå hvor spørsmål som gjelder samfunnssikkerhet og beredskap drøftes særskilt

Gjennomført

60. Ha faste periodiske møter i Kriserådet hvor overordnede beredskaps- og krisehåndteringsutfordringer drøftes

Gjennomført

61. Styrke Justis- og beredskapsdepartementets samordnings- og pådriverrolle, krisehåndteringsevne og etatsstyring

Gjennomført

62. Gjennomføre interne endringsprogrammer og -prosjekter i justissektoren

Gjennomført

63. Formidle kunnskap om trusler, risiko og sårbarheter

Kontinuerlig arbeid

64. Styrke mål- og resultatstyring innenfor samfunnssikkerhet- og beredskapsområdet

Gjennomført

65. Gjennomgå det nasjonale beredskapsplanverket

Gjennomført

66. Gjennomføre målrettede og bedre øvelser med prioritert deltakelse på alle nivå

Kontinuerlig arbeid

67. Forsterke tilsyn med departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i sivil sektor

Gjennomført

68. Fremme samvirke og samhandling

Kontinuerlig arbeid

69. Utvikle læringskultur og læring på tvers av sektorer

Kontinuerlig arbeid

70. Satse på bruk av IKT både i politiet og hos andre sentrale aktører innenfor samfunnssikkerhet og beredskap

Kontinuerlig arbeid

71. Etablere gradert samband for departementene og Fylkesmannen

Gjennomført

Til forsiden