Meld. St. 29 (2018–2019)

Opplysningsvesenets fond

Til innholdsfortegnelse

11 Økonomiske og administrative konsekvenser

Figur 11.1 Nesset prestegård

Figur 11.1 Nesset prestegård

Foto: Anne Lise Norheim

Departementet anbefaler i denne meldingen at verdiene i Opplysningsvesenets fond deles mellom staten og Den norske kirke slik som skissert i meldingens kapittel 8. De økonomiske og administrative konsekvensene av løsningen er belyst i punktene 8.3–8.7, som det vises til. Departementet viser også til punkt 8.8 om de lovmessige konsekvensene.

Den skisserte løsningen medfører at grunnlaget for den offentlige finansieringen av Den norske kirke kan føres videre, slik som foreslått i Prop. 130 L (2018–2019) om ny trossamfunnslov.

Departementet har lagt til grunn at en deling av verdiene i Opplysningsvesenets fond mellom staten og Den norske kirke slik som skissert, er betinget av økt statlig innsats for bevaring og sikring av de kulturhistorisk verdifulle kirkebyggene. Innsatsen skal over tid svare til den reelle verdien av de eiendelene i Opplysningsvesenets fond som staten blir eier av. Hvordan statens innsats mest hensiktsmessig bør finansieres, vil departementet komme tilbake til.

Som det er gjort rede for i kapittel 9, legger departementet til grunn at en deling av verdiene i Opplysningsvesenets fond mellom staten og Den norske kirke slik som skissert, ikke medfører at tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke vil ha krav på økonomisk kompensasjon fra staten tilsvarende de verdiene kirken får tilført. Departementet viser til Lovavdelingens uttalelse 23. mars 2017 om forståelsen av Grl. § 16 og departementets vurderinger under punkt 9.3.

Til dokumentets forside