Meld. St. 34 (2015–2016)

Verdier i pasientens helsetjeneste— Melding om prioritering

Til innholdsfortegnelse

16 Økonomiske og administrative konsekvenser

Meldingen foreslår prinsipper for prioritering i helsetjenesten. For å bidra til ønsket prioritering må disse prinsippene reflekteres i relevante virkemidler på ulike nivåer, jf. drøfting i kap. 12. På klinisk nivå er bl.a. prioriteringsforskriften og ulike former for faglige beslutningsstøtteverktøy sentrale virkemidler. Forslagene til prinsipper for prioritering i denne meldingen medfører ikke behov for større materielle endringer i prioriteringsforskriften. Tiltakene foreslått i denne meldingen knyttet til verktøy for beslutningsstøtte på klinisk nivå vil ha en begrenset kostnadsramme. Dette vil følges opp i den ordinære budsjettprosessen.

Forslag til tilpasninger i systemene for vurdering og finansiering av legemidler i den offentlige helsetjenesten vil kreve endringer i dagens regelverk på folketrygden. Regjeringen vil heve bagatellgrensen til 100 mill. kroner. Ev. utgifter og innsparinger knyttet til de foreslåtte endringene vil følges opp i den ordinære budsjettprosessen.

Regjeringen vil videre revidere veiledere og retningslinjer for metodevurderinger slik at disse bygger på forslagene i denne meldingen. Regjeringen vil følge opp utviklingsarbeidet for det nasjonale systemet for innføring av nye metoder, og be de regionale helseforetakene utrede hvordan prinsippene for prioritering kan vektlegges i utformingen av regionale og lokale utviklingsplaner. Disse tiltakene vil ha en begrenset kostnadsramme. Dette vil følges opp i den ordinære budsjettprosessen. Regjeringen vil sette ned et utvalg som skal vurdere prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Utgiftene til et offentlig utvalg vil dekkes innenfor rammen av Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

Til forsiden