Menneskerettigheter for personer med utviklingshemming

Til innholdsfortegnelse

Innledning

I november 2022 sendte regjeringa en rapport til Stortinget. Rapporten handlet om menneskerettighetene til personer med utviklingshemming. Rapporten ble presentert i en type tekst som kalles stortingsmelding. Stortingsmeldinga het Meld. St. 8 (2022–2023) Menneskerettar for personar med utviklingshemming – Det handlar om å bli høyrt og sett.

Dette er en lettlest versjon av stortingsmeldinga.