Rapporter og planer

Menneskerettslig handlerom – «Når barn trenger mer»

Rapporten inneholder en kartlegging og vurdering av handlingsrommet for begrensninger for barn i barnevernsinstitusjon i lys av Norges menneskerettslige forpliktelser.

Den er utarbeidet av Merethe Havre (Ph.d. i rettsvitenskap) på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

I rapporten redegjøres det for statens forpliktelse til å beskytte barn og gi forsvarlig omsorg og adgangen til å gjøre inngrep i rettighetene til barn og unge som bor på institusjon. Havre kommer videre med en rekke anbefalinger til myndighetene.

Les rapporten: Menneskerettslig handlerom – «Når barn trenger mer»