Mikrourbanisme på norsk - Eksempelsamling

TØI-rapport 1947/2023

Transportøkonomisk Institutt har, på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet utarbeidet rapporten «Mikrourbanisme på norsk, eksempelsamling». Den beskriver hva mikrourbanisering i norsk sammenheng kan være og analyserer eksempler på vellykket mikrourbanisering i ett kommunesenter i hvert av landets fylker.

Rapporten er organisert rundt eksempler på hva som kan være norsk mikrourbanisering og hvordan kommuner og tettsteder kan tilnærme seg mikrourbanitet. Ni eksempler er presentert med seks sider hver i tekst og bilder.

Mikrourbanisering betyr strategisk stedsutvikling av sentrum, der aktørene samarbeider om å innføre urbane kvaliteter og å øke attraktiviteten til et mindre tettsted. Dette omfatter både fysiske egenskaper som samlokaliserer funksjoner, boliger og tilbud i et fortettet lokalsenter, så vel som ikke-fysiske egenskaper som aktørsamarbeid og aktiviteter.

I eksempelstedene er det stor aktivitet for å gjøre sentrum mer attraktivt og levende ved å samlokalisere ulike funksjoner, tilbud, boliger og uterom. Eksemplene viser at kommuners innsats er avgjørende for stedsutvikling og mikrourbanisering, både for arbeidsmåter og tiltak. Deltakelse i prosjekter, og erfaringer fra andre kommuner, er viktig for å få kunnskapsgrunnlag og for valg av tiltak lokalt. Hva som er mikrourbanisering og rett type tiltak er avhengig av den lokale konteksten.

Eksemplene er ment til inspirasjon for kommuner og tettsteder som vurderer å ta i bruk lignende strategier eller tiltak, og gir kunnskap om slike prosesser.

Mikrourbanisme på norsk - Eksempelsamling - TØI-rapport 1947_2023 (pdf)