Net Fonds ASA - Søknad om tillatelse til å starte bankvirksomhet mv.

Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS
Postboks 1400 Vika
0115 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

KTT-51597

05/1681 FM KW

05.08.2005

Net Fonds ASA – Søknad om tillatelse til å starte bankvirksomhet mv.

Det vises til Deres søknad 7. februar 2005 fremsatt på vegne av Net Fonds ASA og dets aksjonærer. Det vises også til Kredittilsynets tilråding 24. mai 2005, og til øvrig korrespondanse i saken.

Med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker (forretningsbankloven) § 8 første ledd gir Finansdepartementet Net Fonds ASA tillatelse til å drive bankvirksomhet, jf. forskrift 25. juni 2004 nr. 984 om delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lover på finansmarkedsområdet. Tillatelsen gjelder nærmere bestemt rett til å ta imot innskudd og å yte lån for egen regning. I henhold til EØS-reglene som svarer til direktiv 2000/12/EF (bankdirektivet) vedlegg 1, som er listen over virksomhet som omfattes av gjensidig anerkjennelse, vil tillatelsen for så vidt gjelder bankvirksomheten gjelde klassene 1 og 2. Det vises imidlertid til vilkårene for tillatelsen, jf. nedenfor.

Gjeldende tillatelse etter lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 7-1 videreføres. Det betyr at Net Fonds ASA fortsatt kan yte investeringstjenester som nevnt i vphl. § 1-2 første ledd nr. 1, 4 og 5.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-3 første ledd, gir Finansdepartementet Net Fonds Holding ASA (u.e.) tillatelse til å etablere morselskap som nevnt i § 2a-2 bokstav d og til å danne finanskonsern med Net Fonds ASA, jf. forskrift 6. desember 1991 nr. 782 om delegering av myndighet til Finansdepartementet. Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 annet ledd første punktum godkjenner Finansdepartementet organiseringen av finanskonsernet, jf. forannevnte forskrift.

Finansdepartementet har satt følgende vilkår for tillatelsene:

 1. Net Fonds ASA skal ha en innbetalt aksjekapital på minst 41 millioner NOK.
 1. Net Fonds ASA skal ha en kapitaldekning på minst 10 prosent inntil Kredittilsynet bestemmer noe annet.
 1. Net Fonds ASA skal ikke drive annen finansieringsvirksomhet enn å yte kreditt til kjøp av finansielle instrumenter som handles gjennom foretaket.
 1. Net Fonds ASA skal påse at det stilles betryggende sikkerhet for kreditten. Kreditten skal tilbakebetales i løpet av én måned etter at den er gitt.
 1. Net Fonds ASA kan ikke yte kreditt til kunder dersom det foreligger særlige forhold som medfører risiko for at kunden ikke kan oppfylle sine forpliktelser.
 1. Net Fonds ASA kan ikke yte kreditt på bedre vilkår enn de alminnelige vilkår foretaket ellers benytter, ved kreditt til; styremedlem, person som alene eller sammen med andre avgjør foretakets kredittsaker, eller noen som er nærstående til person som nevnt foran etter verdipapirhandelloven § 1-4 nr. 1 til 4.
 1. Net Fonds ASA kan ikke motta andre innskudd enn ledige midler fra klientkonto tilhørende kunder i verdipapirhandelsvirksomheten.
 1. Net Fonds ASA kan ikke benytte innskuddsmidlene til annet enn å finansiere kreditter og til plassering av øvrige innskuddsmidler i interbank- og sertifikatmarkedet og i andre rentebærende verdipapirer.
 1. Net Fonds ASA kan ikke ta imot innskudd fra eller yte kreditt til:
 1. Net Fonds Holding ASA.
 1. Foretak hvor Net Fonds Holding ASA har direkte eller indirekte vesentlig innflytelse, og fysiske eller juridiske personer som Net Fonds Holding har ytet kreditt til eller stilt garanti eller lignende overfor.
 1. Eier(e) av Net Fonds Holding ASA.
 1. Foretak hvor eier(e) av Net Fonds Holding ASA har direkte eller indirekte vesentlig innflytelse, og fysiske eller juridiske personer som eier(e) har ytet kreditt til eller stilt garanti eller lignende overfor.
 1. Øvrige fysiske og juridiske personer som direkte eller indirekte eier mer enn 3 prosent av aksjekapitalen i Net Fonds ASA.
 1. Nære kundeforbindelser av de fysiske eller juridiske personer som er nevnt i bokstavene a til d ovenfor.
 1. Tillatelsen til å drive bankvirksomhet kan ikke tas i bruk før:
 1. Net Fonds ASA har en egenkapital på til sammen minst 43 millioner NOK, inkludert aksjekapitalen på 41 millioner NOK.
 1. Kredittilsynet har godkjent styremedlemmene, administrerende direktør og andre som faktisk leder virksomheten, i henhold til forretningsbankloven § 8a annet ledd.
 1. Kredittilsynet har godkjent vedtektene.
 1. Tillatelsen til å etablere morselskap og danne finanskonsern kan ikke tas i bruk før Net Fonds Holding ASA oppfyller kravene i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2a del IV, herunder at Kredittilsynet har godkjent selskapets vedtekter.
 1. Finansdepartementet kan endre eller sette nye vilkår i samsvar med de hensyn som lovgivningen om finansinstitusjoner skal ivareta.
 1. Tillatelsene som nevnt ovenfor gjøres betinget av at eierne av Net Fonds Holding ASA anses egnet til å inneha de omsøkte eierandeler, jf. forretningsbankloven § 8a tredje ledd. Tillatelsen til å drive bankvirksomhet kan ikke tas i bruk før det er foretatt en slik egnethetsvurdering. Finansdepartementet vil innhente Kredittilsynets tilråding i saken.

Som det fremgår ovenfor innebærer Finansdepartementets vedtak at dagens eierstruktur i Net Fonds ASA kan opprettholdes i morselskapet Net Fonds Holding ASA. I vurderingen av om det burde settes vilkår om spredningssalg i Net Fonds Holding ASA har departementet lagt vesentlig vekt på at Net Fonds ASA kun gis tillatelse til å drive begrenset bankvirksomhet, både i forhold til mottak av innskudd og til kredittgivning. Net Fonds ASAs virksomhet vurderes i lys av dette ikke til å ha de samme samfunnsmessige sider mot for eksempel nærings- og kredittpolitikken som mer tradisjonell bankvirksomhet vil kunne ha. Hensynene bak reglene om eierspredning slår derfor heller ikke til i like stor grad. Det bemerkes likevel at vilkår om eierspredning ville blitt satt dersom bankens virksomhet, sett hen til opplysningene i søknaden og de vilkår som settes, hadde vært en annen. Departementet presiserer at spredningssalg fortsatt kan bli krevd blant annet på bakgrunn av vilkår nr. 12 og 13 ovenfor.

Departementet gjør for øvrig oppmerksom på at tillatelsen til å drive bankvirksomhet helt eller delvis kan tilbakekalles hvis den tillatte virksomhet ikke er påbegynt innen ett år fra den dag tillatelsen ble gitt, jf. forretningsbankloven § 8 syvende ledd.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Kjetil Wibe
rådgiver

Gjenpart: Net Fonds ASA, Kredittilsynet (ref. 05/1381), Norges Bank