Net Fonds ASA gis tillatelse til å starte bankvirksomhet mv.

Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS
Postboks 1400 Vika
0115 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

KTT-51597

05/1681 FM KW

11.11.2005

Net Fonds ASA – tillatelse til å starte bankvirksomhet mv.

Det vises til Finansdepartementets brev 5. august 2005 vedrørende tillatelse til å starte bankvirksomhet mv. Nevnte tillatelse ble blant annet gjort betinget av at eierne av Net Fonds Holding ASA anses egnet til å inneha de omsøkte eierandeler, jf. tillatelsens vilkår nr. 13. Finansdepartementet har innhentet Kredittilsynets tilråding i sakens anledning, jf. brev fra Kredittilsynet til Finansdepartementet 11. oktober 2005 (sendt i kopi til Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS).

Finansdepartementet har etter en konkret helhetsvurdering, jf. Kredittilsynets tilråding, kommet til at eierne av Net Fonds Holding ASA anses egnet til å inneha de omsøkte eierandeler. Finansdepartementet har i sin vurdering særlig lagt vekt på bankkonsesjonens begrensede karakter, samt de vilkår som er stilt for utøvelsen av bankvirksomheten, jf. departementets brev 5. august 2005.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.

ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:
- Net Fonds ASA
- Kredittilsynet (ref. 05/1381)
- Norges Bank