En justering i tillatelsen til banker i Sparebank 1 Gruppen til å erverve aksjer i Glitnir Bank ASA

Finansdepartementet har 19. desember gjort en mindre justering i tillatelsen til banker i Sparebank 1 Gruppen som 4. desember 2008 fikk tillatelse fra Finansdepartementet til å erverve samtlige aksjer i Glitnir Bank ASA.

Advokatfirmaet Selmer DA
Postboks 1324 Vika
0112  OSLO
 


       
Deres ref                                         Vår ref                                Dato
Bernt Olav Steinland                         08/5994 FM IJR                   19.12.2008


 

Søknad om tillatelse til å erverve kvalifisert eierandel -  Glitnir Bank ASA


Det vises til søknad fra Advokatfirmaet Selmer DA 15. desember 2008 på vegne av 16 sparebanker i Sparebank 1 – alliansen, og til tilråding fra Kredittilsynet 19. desember 2008. Det vises også til Finansdepartementets vedtak 4. desember 2008 om konsesjon for erverv av aksjene i Glitnir Bank ASA.

1.
Ved Finansdepartementets vedtak 4. desember 2008 ble det gitt tillatelse til at et konsortium på 20 banker i Sparebank 1 – alliansen kunne erverve samtlige aksjer i Glitnir Bank ASA.  I søknaden som lå til grunn for vedtaket 4. desember 2008 var det opplyst at 20 prosent av aksjene skulle fordeles på små individuelle aksjeposter i 16 av sparebankene som inngikk i kjøperkonsortiet. Det er disse 16 bankene som nå søker om tillatelse til at Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS, som skal eies av de 16 bankene, erverver 20 prosent av aksjene i Glitnir Bank ASA, i stedet for at de 16 bankene eier direkte.

2.
Søknaden om tillatelse til Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS til å erverve 20 prosent av aksjene i Glitnir Bank ASA vurderes i henhold til lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-2 jf. § 2-3.

I vurderingen av om Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS kan få tillatelse til å erverve en kvalifisert andel av aksjene i Glitnir Bank ASA, har Finansdepartementet lagt vekt på at kjøperen i finansieringsvirksomhetslovens forstand anses egnet til å inneha 20 prosent av aksjene i Glitnir Bank ASA.

Finansdepartementet fatter etter dette følgende vedtak:

Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS gis tillatelse til å erverve 20 prosent av aksjene i Glitnir Bank ASA i henhold til finansieringsvirksomhetsloven §§ 2-2 og 2-3, og i henhold til søknaden.

Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                Erling G Rikheim
                                                                                avdelingsdirektør


Gjenpart: Kredittilsynet