Nord Pool ASA gis tillatelse til å notere CO2-kvotederivater

Nord Pool ASA gis tillatelse til å utvide sin børsvirksomhet til å omfatte notering av CO2-kvotederivater.

Nord Pool ASA
Postboks 373
1324 Lysaker

Deres ref

Vår ref

Dato

05/145 FM CN

04.02.2005

Søknad om utvidelse av konsesjon for Nord Pool ASA

Det vises til Deres søknad ved brev 27. september 2004, og til Kredittilsynets tilråding i saken ved brev 10. januar 2005. Det vises også til at Finansdepartementet 5. mars 2002 ga Nord Pool ASA tillatelse til å drive børsvirksomhet begrenset til notering av varederivater med elektrisk kraft som underliggende.

Med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m § 2-2 første ledd gir Finansdepartementet Nord Pool ASA tillatelse til å utvide sin børsvirksomhet til å omfatte notering av CO2-kvotederivater. Tillatelsen gis under forutsetning av, og med forbehold for, at Kredittilsynet kan pålegge Nord Pool AS å iverksette de tiltak Kredittilsynet finner nødvendige ut fra omfanget av handelen med CO2-kvotederivater.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet (referanse 04/9155)