Nord Pool Clearing ASA gis tillatelse til å drive oppgjør av CO2-kvotederivater

Nord Pool Clearing ASA gis tillatelse til å utvide sin oppgjørsvirksomhet til å omfatte oppgjør av CO2-kvotederivater

Nord Pool ASA
Postboks 373
1324 Lysaker

Deres ref

Vår ref

Dato

05/145 FM CN

04.02.2005

Søknad om utvidelse av konsesjon for Nord Pool Clearing ASA

Det vises til Deres søknad ved brev 27. september 2004, og til Kredittilsynets tilråding i saken ved brev 10. januar 2005. Det vises også til at Finansdepartementet 5. mars 2002 ga Nordic Electricity Clearing House ASA (Nord Pool Clearing ASA) tillatelse til å drive oppgjørsvirksomhet begrenset til varederivater med elektrisk kraft som underliggende.

Med hjemmel i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 6-1 første ledd, jf. § 1-7 første ledd gir Finansdepartementet Nord Pool Clearing ASA tillatelse til å utvide sin oppgjørsvirksomhet til å omfatte oppgjør av CO2-kvotederivater. Tillatelsen gis under forutsetning av, og med forbehold for, at Kredittilsynet kan pålegge Nord Pool Clearing ASA å iverksette de tiltak Kredittilsynet finner nødvendige ut fra omfanget av oppgjørsvirksomheten relatert til CO2-kvotederivater.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet (referanse 04/9155)