NORDCAPS

På 1990 tallet økte stormakter som USA, Storbritannia og Tyskland sterkt sitt bidrag i internasjonale fredsstøttende operasjoner. Andre nasjoners innflytelse og synlighet i slike styrker fordret deltakelse på minimum brigadenivå. De nordiske landene hadde derfor som utgangsposisjon et ønske om å opprettholde, eventuelt øke, sin innflytelse og synlighet i slike operasjoner.

NORDCAPS

På 1990 tallet økte stormakter som USA, Storbritannia og Tyskland sterkt sitt bidrag i internasjonale fredsstøttende operasjoner. Andre nasjoners innflytelse og synlighet i slike styrker fordret deltakelse på minimum brigadenivå. De nordiske landene hadde derfor som utgangsposisjon et ønske om å opprettholde, eventuelt øke, sin innflytelse og synlighet i slike operasjoner.

Hver for seg hadde de begrenset evne til å stille en nasjonal brigade, men tidligere erfaringer med nordisk samarbeid i FN-sammenheng (NORSAMFN) gjorde at et nordisk samarbeid var naturlig.

Under det nordiske forsvarsministermøtet i Kalmar i 1996 ble ideen til en felles, nordisk styrke lansert. Målsetningen for samarbeidet var å styrke de nordiske lands kapasitet til å operere sammen i internasjonale operasjoner i regi av FN, NATO og EU. NORDCAPS skal være operativ for mer statiske operasjoner (som KFOR i Kosovo) innen juli 2003. Så fremt det er politisk ønskelig og avdelingene tilgjengelig skal styrker fra NORDCAPS være operativ i ansvarsområdet senest innen 60 dager.

Samarbeidet skulle på en kostnadseffektiv måte styrke den nordiske profilen innenfor fredsstøttende arbeid. Gjennom NORDCAPS ønsket de nordiske land også å bedre sin innflytelse over den aktuelle fredsstøttende operasjonen ved å være representert med styrker inntil brigadestørrelse. Det var derfor både politiske og ressursmessige motiver for at NORDCAPS ble formelt etablert 1. juli 1998. Styrkenes tilgjengelighet, den aktuelle situasjon og politisk vilje i de nordiske land vil i siste instans avgjøre om en nordisk styrke generert gjennom NORDCAPS vil bli benyttet.

Organisasjonen

NORDCAPS styres av to organer: Styringsgruppen og militær koordineringsgruppe. Styringsgruppen, som er det øverste politisk-militære organ, består av avdelingssjefene for sikkerhetspolitisk avdeling i de nordiske forsvarsdepartementer. Militære koordineringsgruppe er ansvarlig for å gi styringsgruppen nødvendige fagmilitære råd og anbefalinger. I tillegg leder de arbeidet i de ulike arbeidsgruppene som er nedsatt for å utvikle samarbeidet videre. Høsten 2000 ble det etablert et permanent militært planleggingselement (PLE) for NORDCAPS i Stockholm bestående av totalt seks offiserer fra Finland, Sverige, Danmark og Norge. PLE har ansvar for å etablere og ajourføre et styrkeregister for NORDCAPS. Videre skal de planlegge og koordinere det videre nordiske samarbeidet innen militær fredsstøttende operasjoner. PLE rapporterer til Militær koordineringsgruppe.

2002:

På det nordiske forsvarsministermøte i Ålesund 23. april 2002, ble det undertegnet et intensjonsbrev og en rammeavtale, et såkalt 'Memorandum of Understanding', som danner en mer forpliktende ramme for det videre NORDCAPS-samarbeidet.

NORDCAPS har også utarbeidet et intensjonsbrev med Storbritannia om et samarbeid for gjensidig forsterkning i fredsoperasjoner.

VEDLEGG