Forsiden

Normrente ved beregning av inntektstillegg for høy egenkapital i rederiskatteordningen for skattleggingsperioden 2022

Metoden for beregning av normrente etter skatteloven

Metoden for beregning av normrente etter skatteloven § 8-15 sjuende ledd følger av§ 8-15-1 i Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven (forskrift 19. november 1999 nr. 1158). Til orientering har departementet beregnet normrenten for skattleggingsperioden 2022 til 3,2 pst.

Med hilsen

Kari Alice Frønsdal  e.f.
avdelingsdirektør

                                                     Hallvard Rue
                                                     lovrådgiver

Kopi:          Norges Rederiforbund