Norsk USA-strategi

USA-strategi

Innledning

Norge har i alle år hatt et spesielt forhold til USA. Det dreier seg om grunnleggende økonomiske, politiske og sikkerhetspolitiske forbindelser som er båret oppe av utallige familiebånd mellom nordmenn og amerikanere av norsk avstamming. Vi bygger på nære historiske bånd og felles grunnleggende demokratiske verdier. De nære båndene må ikke tas for gitt. De må pleies og utvikles, og de må tilpasses en ny tid.

Norges utenrikspolitiske interesser ivaretas best om vi hele tiden er oss bevisst hvordan vi opptrer i forhold til de sentrale aktørene på den internasjonale arena, og hvordan vi kan styrke de bilaterale forbindelsene. Hovedmålet med USA-strategien er nettopp å gjennomgå sentrale aspekter av forholdet mellom Norge og USA med henblikk på å videreutvikle våre transatlantiske forbindelser tilpasset nye utfordringer og nye generasjoners forventninger. I bunnen ligger erkjennelsen av at de transatlantiske forbindelser er en grunnpilar i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

USA-strategien setter fokus både på vårt bilaterale forhold, vårt samarbeid med USA i multilaterale organisasjoner og prosesser, og ikke minst på hvilke langsiktige virkninger utviklingen i forholdet mellom EU, Russland og USA vil ha for Norge. Det endelige målet med USA-strategien er å gi oss et arbeidsredskap til bruk i den daglige utformingen av vår utenrikspolitikk.

Regjeringen vil i sitt arbeid med å fremme norske interesser i forhold til USA legge vekt på de målsettinger og prioriteringer som fremgår av dette strategidokumentet.

5. oktober 2001