NOU 1998: 1

Utkast til lov om foretakspensjon

Til innholdsfortegnelse

Til Finans- og tolldepartementet

Finans- og tolldepartementet oppnevnte 14. februar 1996 et utvalg til å utarbeide et begrunnetforslag til en lov om private tjenestepensjonsordninger med rett til inntektsfradrag etter skatteloven.Mandatet inneholder retningslinjer for utredningsarbeidet.

Tjenestepensjonsgruppen legger med dette fram sin utredning med forslag til lov omforetakspensjon. Utvalgets forslag er i all hovedsak enstemmig, men for et begrenset antallenkeltbestemmelser foreligger det avvikende forslag fra et mindretall.

Oslo, januar 1998

Erling Selvig

Egil Horneland

Jan Kristensen

Rune H. Kristoffersen

Øystein Løining

Jens-Oscar Nergård

Årstein Risan

Aase Rokvam

Vibeke Skou

Jorid Sønju

Turid Urke

Aud Veierud

Jo Aabakken

Ole Todal Jenssen

Carl Edw. Gjersem

Hanne Ombudstvedt

Leif Osland

Ragnhild Wiborg

Til dokumentets forside