NOU 1999: 9

Til laks åt alle kan ingen gjera?— Om årsaker til nedgangen i de norske villaksbestandene og forslag til strategier og tiltak for å bedre situasjonen

Til innholdsfortegnelse

1 Rangering av norske vassdrag etter laksefangst i perioden 1969–1998

Delrapport fra lakseregisteret Direktoratet for naturforvaltning, januar 1999

1.1 Kommentar til tabellene

Tallmaterialet er basert på fangstdata for laks (fangst i kg) for de 100 lakseelvene som hadde størst fangst i trettiårsperioden 1969–1998. Denne perioden er videre inndelt i seks femårsperioder for å kunne følge fangstutviklingen i ulike perioder. Tallene for 1998 er for noen vassdrag basert på foreløpige tall.

Fangststatistikken kan ha brudd i dataseriene på grunn av at det ikke er åpnet for fiske i vassdraget, eller at det ikke er levert fangstrapportering. Gjennomsnittlig fangst per år for enkeltvassdrag er beregnet ut fra sum av fangst i perioden dividert med antall år med fangstrapportering i perioden. For vassdrag med lange brudd i seriene kan gjennomsnittstallene gi et feil bilde av den faktiske situasjon. Det er ikke tatt hensyn til andel rømt fisk i laksefangstene. Tallene for total elvefangst er basert på samlet fangst av laks i alle vassdrag som har fangststatistikk i den aktuelle perioden.

Tabell 1.1 og 1.2 omfatter 50 vassdrag, mens tabell 1.3 omfatter 100 vassdrag. Totalt er det registrert fangststatistikk i 463 norske laksevassdrag i perioden 1969–1998, men for mange av disse vassdragene er det lange brudd i tidsseriene.

Det er benyttet data for fangst i kg. Data for fangst i antall fisk ville ha gitt et mer korrekt bilde av utviklingen, men det er dessverre et dårligere tallmateriale for antall fisk i fangststatistikken i de tidlige tidsperiodene. Variasjon på grunn av ulik fordeling mellom smålaks, mellomlaks og storlaks i ulike perioder og mellom vassdragene vil derfor ikke fremgå av tallmaterialet.

Tabell 1.2 Representasjon av lakseelver i forhold til total elvefangst.

  Periode (antall år og tidsrom)
  30 år 1969–19985 år 1969–19735 år 1974–19785 år 1979–19835 år 1984–19885 år 1989–19935 år 1994–1998
Total elvefangst laks, gj.snitt per år329  179245  883412  239303  006306  845406  526300  576
Sum 10 beste elver53,7   %44,7   %57,6   %58,0   %60,4   %56,0   %53,2   %
Sum 20 beste elver67,0   %60,5   %70,5   %70,6   %73,6   %71,2   %67,3   %
Sum 30 beste elver75,8   %69,9   %78,1   %77,7   %81,1   %80,3   %75,2   %
Sum 40 beste elver81,9   %76,2   %83,4   %82,9   %85,8   %85,5   %80,0   %
Sum 50 beste elver86,5   %80,8   %86,5   %86,2   %88,7   %88,5   %82,6   %

Tabell 1.1 viser at 30 vassdrag alene representerer av den årlige norske laksefangsten i elv i trettiårsperioden 1969–1998. 10 vassdrag står for mer enn halvparten av elvefangsten. Tabellen viser også variasjonen i ulike femårsperioder.

Tabell 1.3 Rangering av lakseelver på landsbasis i ulike perioder.

Rangering 30-årsperioden 1969–1998   Rangering perioden 1969–1973Rangering perioden 1974–1978Rangering perioden 1979–1983Rangering perioden 1984–1988Rangering perioden 1989–1993Rangering perioden 1994–1998
1Tanaelva111111
2Namsen342522
3Numedalslågen234243
4Gaula (Sør-Trøndelag)653334
5Altaelva925665
6Orkla13157456
7Stjørdalselva121287913
8Lærdalselva776102519
9Stordalselva198179812
10Neidenelva17141211108
11Bondalselva8611202039
12Surna141814171211
13Drammenselva44>5033877
14Drivavassdraget4112046>5029
15Målselvvassdraget211610131320
16Ørstaelva (Storelva)5916243041
17Lakselva22179211621
18Vefsnavassdraget111013474322
19Håelva31>5035121114
20Figgjo38472714189
21Repparfjordelva261925272115
22Årgårdsvassdraget324048221710
23Etneelva162024292224
24Nausta252615193125
25Komagelva101340393545
26Verdalsvassdraget374334161518
27Ogna>504943151916
28Suldalslågen203028182440
29Strandaelva (Storelva)302826381438
30Gaula (Sogn og Fjordane)182119233833
31Stabburselva482231322627
32Jølstra2429183047>50
33Raumavassdraget15242350>50>50
34Velledalselva (Fetvassdraget)232332333435
35Oselva>503421252348
36Otra>50>50>50>503723
37Reisavassdraget502749282831
38Nidelva i Sør-Trøndelag544222263628
39Roksdalsvassdraget (Åelva)>50>50>50>504530
40Ranavassdraget433144402726
41Børselva423341423234
42Vosso2836303552>50
43Hofstadelva>50>50>50>5040>50
44Eidselva334138313936
45Bjerkreimselva34>50>50>502917
46Skauga453239374237
47Steinsdalselva3535>50443342
48Stordalselva293836>504843
49Steinkjerelva413729>50>50>50
50Strynselva403942344649

Tabell 1.4 Fylkesvis rangering av lakseelver.

FylkeRangering på fylkesbasisVassdragRangering på landsbasisGj.snittsfangst per år (siste 30 år i kg)
Østfold1Glomma65746
Buskerud1Drammenselva134863
Vestfold1Numedalslågen319706
Telemark1Skienselva61815
Vest-Agder1Otra461384
Rogaland1Håelva193452
2Figgjo203273
3Suldalslågen272725
4Ogna302541
5Bjerkreimselva501258
6Årdalselva74677
Hordaland1Etneelva243022
2Vosso411644
3Opo66740
4Eio78644
5Eikefetelvi81598
Sogn og Fjordane1Lærdalselva86863
2Nausta252994
3Gaula i Sunnfjord292552
4Jølstra322221
5Eidselva421608
6Strynselva471320
7Åelva og Ommedalselva531023
8Gloppenelva55962
9Nærøydalselva71688
10Aurlandselva82596
11Oldenelva85574
12Flåmselva97477
13Vikja99469
Møre og Romsdal1Bondalselva115437
2Surna125035
3Drivavassdraget144784
4Ørstaelva (Storelva)154659
5Strandaelva (Storelva)282664
6Oselva332213
7Velledalselva (Fetvassdraget)342212
8Raumavassdraget352195
9Stordalselva481291
10Storelva (Søre Vartdal)511127
11Korsbrekkelva521034
12Åheimselva56959
13Måna57878
14Valldalselva59853
15Eidsdalselva64759
16Austefjordelva (Førdselva)69700
17Aureelva70691
18Visa76662
19Eira77654
20Tressa79639
21Hustadelva86569
22Sylteelva88565
23Tennfjordelva90549
24Vikelva (Bjørke)93521
25Søya94503
26Hareidsvassdraget98476
27Oselva (Syvde)100457
Sør-Trøndelag1Gaula416735
2Orkla69766
3Stordalselva96420
4Nidelva381750
5Hofstadelva431594
6Skauga441525
7Steinsdalselva451478
8Nordelva58860
Nord-Trøndelag1Namsen220483
2Stjørdalselva77319
3Årgårdsvassdraget223042
4Verdalsvassdraget262873
5Steinkjerelva491288
6Levangerelva73682
7Opløyelva80603
8Mossa84580
9Figga87569
10Bogna91547
11Lauvsneselva96482
Nordland1Vefsnavassdraget183828
2Roksdalsvassdraget (Åelva)361923
3Ranavassdraget401705
4Gårdselvvassdraget (Gårdselva)67738
5Sundsfjordelva68731
6Drevjavassdraget75664
7Buksnesvassdraget83596
8Fustavassdraget92545
Troms1Målselvvassdraget164553
2Reisavassdraget371918
3Laukhellevassdraget541013
4Skibotnelva95495
Finnmark1Tanaelva169847
2Altaelva514330
3Neidenelva105979
Finnmark4Lakselva174189
5Repparfjordelva213198
6Komagelva233038
7Stabburselva312331
8Børselva391710
9Kongsfjordelva60836
10Grense Jakobselv62784
11Vestre Jakobselv63770
12Langfjordelva72686
13Storelva89560
Til dokumentets forside