NOU 1999: 9

Til laks åt alle kan ingen gjera?— Om årsaker til nedgangen i de norske villaksbestandene og forslag til strategier og tiltak for å bedre situasjonen

Til innholdsfortegnelse

Til Miljøverndepartementet

Utvalget som har hatt i oppdrag å utrede situasjonen for de ville laksebestandene og foreslå nye forvaltningsstrategier og tiltak, legger med dette frem sin innstilling. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 18. juli 1997. Utvalgets mandat er vidtfavnende og omfatter en gjennomgang av alle sider av lakseforvaltningen og det som kan kalles villaks-politikken.

Innstillingen er enstemmig når det ikke er gjort rede for annet.

Mange utenforstående har gjennom ulike bidrag gitt viktige impulser til arbeidet. Utvalget vil takke alle som har bidratt.

En spesiell takk rettes til H. M. Kong Harald som ønsket å delta og deltok på utvalgets statusseminar i Asker, 2. februar 1998. Kongens tilstedeværelse og interesse ga stor inspirasjon i det videre arbeid.

12. februar 1999

Georg Fr. Rieber-Mohn

leder

Arne Eggereide

Marianne Balto Henriksen

Børre Pettersen

Axel R. Anfinsen

Bjørnulf Kristiansen

Marit Solberg

Inger Eithun

Else-Beth Stamer Wahl

Øyvind Mårvik

Arne Jørrestol

Jan Henning L’Abée-Lund

Elise Førde

Bror Jonsson

Jostein Skurdal

Øystein Aas

Jon Lenæs

Til forsiden